Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84653
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ramanauskienė, Jadvyga;Gargasas, Audrius
Title: Kaimo gyventojų verslumo, kaip pasirengimo verslininkauti veiksnio, formavimas
Other Title: Formation of an entrepreneurship for rural inhabitans as a factor of preparation for business activity
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 3(32)
Extent: p. 118-129
Date: 2012
Keywords: Kaimo gyventojai;Verslumas;Verslumą formuojantys veiksniai;Verslinio aktyvumo skatinimas;Rural inhabitants;Factors formatting entrepreneurship;Promotion of business activity
Abstract: Žmogaus siekimą tapti verslininku formuoja nacionalinė kultūra, šeima, mokykla, draugai, vietos tradicijos. Bene svarbiausios sąlygos, kad žmogus taptų verslininku yra profesinis pasirengimas, pradinis kapitalas ir patirtis. Nepaisant didelio įdirbio verslumo ugdymo srityje, teoriniai ir metodologiniai individo asmeninių ir dalykinių savybių tyrimai siekiant padidinti kaimo gyventojų motyvaciją dirbti ir toliau yra itin aktualūs. Straipsnio tikslas - identifikuoti ir empiriškai patikrinti kaimo gyventoj ų verslinio profesionalumo formavimo bei aktyvumo didinimo veiksnius ir priemones, užtikrinančias jų pasirengimą verslininkauti. Tyrimo objektas - kaimo gyventojų verslinį profesionalumą formuojantys veiksniai ir aktyvumą skatinančios priemonės. Informacijai apie kaimo gyventoj ų verslinį profesionalumą ir aktyvumą gauti atlikta kaimo gyventojų anketinė apklausa (apklausti 472 kaimo gyventojai). Apklausa vykdyta visų Lietuvos rajonų savivaldybių teritorijoje. Tyrimas atliktas trim etapais: 1) šalies ir užsienio literatūros analizė, atskleidžiant individo asmenines ir dalykines savybes formuojančius veiksnius; 2) empirinio tyrimo metodologinis pagrindimas, kaimo gyventojų asmeninių ir dalykinių savybių tyrimas; 3) tyrimo duomenų analizė ir interpretavimas. Rezultatai - identifikuotos kaimo gyventojų vertybinės orientacijos, įvertintos asmeninės ir dalykinės savybės, išskirti verslinio profesionalumo didinimo veiksniai, apibrėžtos verslinio aktyvumo sritys ir nustatytas ryšys tarp verslinio profesionalumo ir verslinio aktyvumo parametrų
The process of becoming an entrepreneur is a complex. The desire of human to become an entrepreneur is forming by a national culture, family, school, friends, local traditions. Perhaps the most important conditions for the person to become an entrepreneur is the professional preparation, initial capital and experience. Despite the great efforts in the field of entrepreneurship education, the theoretical and methodological studies of individual's personal and business performance is continue to be highly relevant while improving rural inhabitant’s motivation to work. The aim of this article – to identify and empirically to verify formation of activity factors and enhancing measures, ensuring readiness of the rural inhabitant’s for their entrepreneurial activity. The object of investigation – factors determining entrepreneurial professionalism and activity increasing measures of the rural inhabitants. A survey of the rural population (472 interviewed villagers) was performed to gather information about entrepreneurial professionalism and activity of the rural inhabitants. The survey was carried out in all regional municipalities of Lithuania. There are identified value orientation of rural population, assessed personal and subject characteristics, identified factors which increase professionalism, defined areas of entrepreneurial activity, and a relation between parameters of entrepreneurial professionalism and entrepreneurial activity in the article
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/161
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.