Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84435
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šukys, Povilas;Bastienė, Nijolė;Poškus, Vaclovas
Title: Buvusio autogaražo sklypo Birštono mieste užterštumo sunkiaisiais metalais ir naftos produktais įvertinimas
Other Title: Evaluation of soil contamination with heavy metals and petroleum products in the territory of autogarage in Birštonas
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 40(60)(2012)
Extent: p. 30-45
Date: 2012
Keywords: Naftos produktai;Poveikis aplinkai;Sunkieji metalai;Technogeninis gruntas;Užterštumas;Contamination;Environmental impact;Heavy metals;Oil products;Technogenic ground
Abstract: Vykdant aplinkosauginę priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas” siekiama gerinti aplinkos kokybę – tvarkyti kraštovaizdį ir saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis. Nors nemažai buvusių potencialiai taršių objektų pakeitė gamybos pobūdį arba ją visai nutraukė, tokių vietų ekologinė būklė dažnai yra ypač bloga. Buvę technikos kiemai, veikiančios ar baigusios veiklą naftos bazės ir katilinės, garažai dažnai virsta statybinio laužo sąvartynais. Juose pasitaiko kenksmingais produktais užteršto grunto, šulinių ar talpyklų su naftos produktų likučiais. Šiame straipsnyje pateikiami galbūt praeityje užteršto autogaražų sklypo Birštono mieste ekogeologinių tyrimų, atliktų 2011 m., rezultatai. Tirtas garažų sklypo grunto ir greta esančių vandentakų nuosėdų užterštumas sunkiaisiais metalais (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Cr, As, Hg) ir naftos produktais. Tyrimų duomenys palyginti su pavojingų cheminių medžiagų didžiausiomis leidžiamomis koncentracijomis dirvožemyje (HN 60:2004), naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais (LAND 9-2009), su nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimais ir foninėmis sunkiųjų metalų koncentracijomis dirvožemiuose (LAND 20-2005) ir su foniniais kiekiais dirbamojoje žemėje šalia garažų teritorijos. Apskaičiuotas suminis grunto užterštumas (Zd) ir įvertintas sklypo pavojingumas aplinkai
The environmental measure "Management of potentially contaminated sites" aims to improve quality of environment - to manage the landscape, to protect groundwater from present and potential pollution with environmentally hazardous substances. Although a number of former potentially contaminated sites have stopped production or changed its character, usually these sites are in very bad ecological condition. In many cases former machinery yards, oil bases and boiler houses, garages turn to landfills of building waste. Ground contaminated with hazardous products, wells or tanks with oil residues occur in these sites. This paper presents results of ecogeological research conducted in 2011 in the territory of autogarage in Birstonas, the site is possibly contaminated in the past. The research focuses on the pollution of the garage area ground and residues of the nearby- situated waterways with heavy metals (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Cr, As, Hg) and oil products. The research data is compared with HPC of hazardous chemical substances in the soil (HN 60:2004), environmental requirements for management of the territories contaminated with oil products (LAND 9-2009), requirements for recultivation and fertilization with wastewater sludge and background concentrations of heavy metals in soils (LAND 20-2005), and with background contents in arable land adjacent to territory of garages. Total contamination of the ground (Zd) is calculated and environmental hazard of the site is evaluated
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84435
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

8
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.