Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84264
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaznonis, Bernardas;Vaznonis, Vytautas
Title: Neigiamų žemės ūkio išorės efektų mažinimo priemonės
Other Title: Minifying of negative agricultural externalities
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)
Extent: p. 171-179
Date: 2012
Keywords: Žemės ūkis;Ekonominis reguliavimas;Neigiami išorės efektai;Agriculture;Economic regulation;Negative externalities
Abstract: Vienas iš veiksnių, lemiančių žemės ūkio ir maisto produktų rinkos ribotumus, yra žemės ūkio veiklos išorės efektai. Žemės ūkio produktų kainose dažnai atsispindi tik privatūs gamintojo kaštai prekinei produkcijai pagaminti, o išorės kaštai neatsispindi. Dėl intensyvios, aplinkosauginiu požiūriu nesubalansuotos žemės ūkio veiklos padaroma didžiulė žala aplinkai. Pereinant prie darnaus žemės ūkio vystymosi, ypatingos svarbos klausimu tampa jo realizavimo mechanizmų pagrindimo klausimas. Kyla būtinybė pagrįsti tinkamiausius būdus neigiamiems žemės ūkio išorės efektams reguliuoti. Straipsnyje rinkos ribotumo ir gerovės ekonomikos teorijomis grindžiamas žemės ūkio neigiamų išorės efektų ekonominio reguliavimo būtinumas, formuluojami žemės ūkio išorės efektų ekonominio reguliavimo metodologiniai principai, vertinamos veikiančios žemės ūkio išorės efektų reguliavimo priemonės
One of the factors which have an influence on formation of agricultural and food products market failure is agricultural externalities. In agricultural products prices reflect just producer‘s private costs of goods creating, while external costs do not reflect. Due to intensive and environmentally unbalanced agricultural activity there is made a big damage for environment. Following this arise the necessity to ground the best implements for negative agricultural externalities regulation. Using the theories of market failure and welfare economics in the article is reasoned the necessity of agricultural negative externalities economic regulation, there are formulated economic regulation methodological principles of agricultural externalities effects also evaluated agricultural externalities effects regulation implements
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/20
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.