Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84263
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pranckietis, Viktoras;Bogužas, Vaclovas
Title: Agrarinio kraštovaizdžio kitimo dinamika 1990-2010 m
Is part of: Verslas - studijos - mokslas 2012 : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija : straipsnių rinkinys. Rietavas, 2012
Extent: p. 135-140
Date: 2012
Keywords: Agrarinis kraštovaizdis;Agrožemėnaudos;Kraštovaizdžio komponentai;Landscape in agriculture;Land usage;Landscape components
ISBN: 9786094041181
Abstract: Kraštovaizdis, kaip gyva ir pulsuojanti gamtinė ir antropogeninė sistema, išgyvena sudėtingus pokyčius. Agrarinis kraštovaizdis išskiriamas kaip atskiras antropogenizuoto kraštovaizdžio funkcinis tipas. Tai vyraujanti Lietuvos kraštovaizdžio dalis, nes žemės ūkio paskirties žemė šiuo metu užima per 60% visos šalies teritorijos. Agrarinis kraštovaizdis yra labiausiai paveiktas žmogaus ūkinės veiklos ir ypač akivaizdžiai kinta pastaraisiais dešimtmečiais. Darbo tikslas - aptarti agrarinio kraštovaizdžio kitimo priežastis ir problemas, kylančias po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje. Agrarinio kraštovaizdžio pokyčius laikotarpyje po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje lemia a) nuosavybės formų kaita, b) rinkos sąlygos ir žemės ūkio produkcijos perteklius, c) ES tikslinės paramos žemės ūkiui panaudojimas ir apimtys, d) ūkinės veiklos padariniai, e) vandentvarkos problemos, f) socialinės priežastys, g) klimato kaita ir biologinės invazijos. Agrarinį kraštovaizdį Lietuvoje gerina kylanti žemdirbystės kultūra, vykstantys teigiami pokyčiai žemės struktūroje - didėjantys privačios žemės plotai bei sklypų dydžiai. Apleistų žemių bei nenaudojamų žemės ūkio gamybinių pastatų tvarkymo reglamentavimas, tinkama nusausintų žemių priežiūra ir tolesnė ekologinės žemdirbystės plėtra leistų kardinaliai pagerinti Lietuvos agrarinį kraštovaizdį. Tam būtina tobulinti įstatyminę bazę. Būtina siekti suvienodinti žemės ūkio rėmimą visose ES šalyse. Konkurencinių sąlygų suvienodinimas visoms ES šalims žemės ūkio srityje leistų atstatyti turėtą gyvulininkystės potencialą bei pagerinti žemdirbystės kultūrą o tuo pačiu ir agrarinį kraštovaizdį Lietuvoje
Landscape, as live and pulsating natural and anthropogenic system, experiences complex changes. The agrarian landscape is one of separate anthropogenic landscape functional type. It is the dominant part of the Lithuanian landscape, because agricultural land currently occupies over 60% of the country. The agrarian landscape is mostly affected by human's agricultural activity and especially apparent change is in recent decades. The aim of the work is to discuss the agrarian landscape change causes and problems, which arise after the restoration of the independence of Lithuania. Changes of the agrarian landscape during the period after the restoration of the independence of Lithuania are leaded by: a) change of thei ownership forms, b) market conditions and agricultural overproduction, c) use and extent of EU targeted support for agriculture, d) outcomes of farming activities, e) water management problems, f) social causes, g) climate change and biological invasions. The agrarian landscape in Lithuania is being improved by energing farming culture, positive changes taking place in the structure of land - increasing sizes of private land and plots areas. Management of abandonee lands and unemployed agricultural production buildings regulation, adequate care of drained land and further development of organic farming would let cardinally improve Lithuania's agrarian landscape. This requires improving the legal framework.It is necessary to equalize agricultural support across the EU. The equalization of competitive conditions for all EU countries in thei agricultural sector would let to restore the previous potential of livestock and would let to improve farming culture. While at the same time it would improve the agrarian landscape in Lithuania
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84263
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.