Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84199
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaznonienė, Marija;Stončiuvienė, Neringa
Title: The formation of company budgeting system: importance, problems and solutions
Other Title: Įmonių biudžetų sistemos formavimas: svarba, problemos ir jų sprendimo būdai
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)
Extent: p. 157-170
Date: 2012
Keywords: Biudžetas;Tradicinis biudžetas;Strateginis biudžetas;Lankstus biudžetas;ABB (Veikla pagrįstas biudžetas);BB (Vadyba už biudžetų);Budget;Traditional budget;Strategic budget;Flexible budget;ABB (activity based budgeting);BB (beyond budgeting)
Abstract: Biudžetai įmonėse tradiciškai tarnauja jų veiklos planavimui ir suprantami kaip priemonė, padedanti numatyti įmonės veiklos apimtis, būtinus išteklius ir jų panaudojimo efektyvumą. Tačiau mokslinių darbų analizė rodo, kad jų reikšmė yra žymiai platesnė: jie skatina įmonių veiklų suderinamumą, padalinių bendradarbiavimą, paskirsto atsakomybę už atliekamus darbus ir patiriamas išlaidas, padeda motyvuoti ir įvertinti darbuotojus, atsižvelgiant į jų pasiektus darbo rezultatus, įgyvendinti įmonės vidaus kontrolės sistemos tikslus. Minėtas tradicinis požiūris į biudžetus ir jų reikšmę įmonės valdymui suponavo poreikį teoriškai išanalizuoti ir sistemiškai įvertinti biudžetų reikšmę įmonės valdymo sistemoje. Kita vertus, paskutinių mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad įmonės vis dar susiduria su biudžetų sudarymo problemomis. Todėl šio tyrimo tikslas – atskleidus biudžeto sudarymo svarbą įmonei ir išanalizavus biudžetų sudarymo problemas, pateikti pasiūlymus joms spręsti. Šiam tikslui pasiekti pasitelkti mokslinės literatūros analizės ir sintezės, indukcijos ir dedukcijos, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai. Analizuojant mokslinę literatūrą, išryškėjo du biudžetų sudarymo problemų sprendimo būdai: vadybos už biudžetų arba veikla pagrįsto biudžeto taikymas. Pasiūlytoje loginėje biudžetų sistemos sudarymo schemoje veikla pagrįstas biudžetas siejamas su strateginiu valdymu bei veiklos lankstumo atspindėjimu biudžetuose. Vadybos už biudžetų modelį taikyti atsisakyta, nustačius esminį jo trūkumą – jį taikant būtina transformuoti visą įmonės vadybos sistemą, o tai reikalauja didelių investicijų
The primary purpose of a corporate budget is to aid the planning of the business operations. Budgets are recognised as tools assisting in establishing the scope of business activities, the required resources and the efficiency of their use. However analysis of scientific works shows that their importance is much greater: they promote harmonisation of business activities and cooperation between business units, delegate duties and allocate the incurred expenses, help to motivate and evaluate the staff performance, and support the objectives of the internal control system of the organisation. The said traditional approach towards budgeting and its importance in company management presupposed the need of a theoretical analysis and a systematic assessment of the budgeting significance in the business management system. On the other hand, results of recent scientific research show that businesses are still facing budgeting problems and deficiencies. Therefore, the aim of this research is to reveal the importance of budgeting to a company, to analyse common budgeting problems and to suggest solutions. The methods employed in the research include scientific literature analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, and graphic imaging. Scientific literature analysis reveals two possible ways of solving budgeting problems: management beyond budgeting and activity based budgeting. In the suggested a budgeting system logical scheme, activity based budgeting is linked to strategic management and reflection of operational flexibility in the budgets. By virtue of its weakness and the need of the whole management system transformation, which requires substantial investments, the management beyond budgeting pattern was declined
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/19
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/19
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.66 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.