Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84153
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Stanytė, Sandra;Makutėnienė, Daiva
Title: Žemės ūkio reikšmės ir poveikio visuomenės gerovei vertinimo modelis
Other Title: Model of the assessment of agriculture importance and impact upon public welfare
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)
Extent: p. 113-121
Date: 2012
Keywords: Darnus žemės ūkio vystymasis;Žemės ūkis;Žemės ūkio daugiafunkciškumas;Visuomenės gerovė;Sustainable agricultural development;Agriculture;Multifunctionality of agriculture;Public welfare
Abstract: Lietuvos ir ES strateginiuose su žemės ūkio ir kaimo plėtra susijusiuose dokumentuose pabrėžiama, kad žemės ūkis yra vienas iš prioritetinių sektorių ir atlieka svarbias ekonominę, socialinę, aplinkosauginę, etnokultūrinę funkcijas. Tai, jog ES labiau nei bet kada stengiasi išsaugoti žemės ūkio sektoriaus aktyvumą, byloja ir 2010 m. Europos Komisijos parengta 2020 m. Europos strategija, kurioje žemės ūkiui tenka svarbus vaidmuo. Straipsnyje nagrinėjamos problemos, kylančios vertinant žemės ūkio reikšmę ir poveikį visuomenės gerovei. Atlikta mokslinės literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė atskleidė, kad vertinimo problemiškumas susijęs su taikomų koncepcijų ir naudojamų dimensijų įvairove, vertinimo metodų ir veiksnių parinkimu. Naudojant loginės analizės ir sintezės, palyginimo metodus, loginio ir grafinio vaizdavimo būdus tyrimu nustatyta, kad žemės ūkio reikšmė ir poveikis visuomenės gerovei nevienareikšmis, o jį vertinant, svarbu remtis žemės ūkio daugiafunkciškumo ir darnaus žemės ūkio vystymosi koncepcijomis ir naudoti ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos dimensijas
In various Lithuanian and EU documents it is emphasized that agriculture is one of the priority sectors and plays an important economic, social, environmental and ethnocultural role. The fact that the European Union is trying to preserve the agricultural sector activity more than ever is witnessed by the Europe 2020 Strategy (prepared by the European Commission in 2010), in which agriculture plays an important role. This article deals with the problems occurring when assessing the significance and impact of agriculture upon public welfare. The systematic and comparative analysis of scientific literature has revealed that the assessment of significance is related to the variety of concepts and dimensions as well as to the selection of evaluation methods and factors. Using logical analysis and synthesis, comparison methods, rational and visualization techniques it was defined that the significance and impact of agriculture on public welfare is mixed and it is important to build on agricultural multifunctionality and sustainable agricultural development concepts as well as to use economic, social and environmental dimensions
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/14
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.