Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84151
Type of publication: research article
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ramanauskaitė, Inga;Kustienė, Aurelija
Title: 3E koncepcija veiklos audite
Other Title: Concept of 3E in performance audit
Is part of: Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle = Challenges and social responsibility in business: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. Kaunas : Technologija., 2012
Extent: p. 133-136
Date: 2012
Keywords: Veiklos auditas;Ekonomiškumas;Efektyvumas;Rezultatyvumas;3E koncepcija;Performance audit;Economy;Efficiency;Effectiveness;Concept of 3E
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas veiklos auditas ir jo struktūriniai elementai, t.y. ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas, kurie mokslinėje literatūroje vadinami 3E koncepcija ir sudaro veiklos audito esmę. Tyrimo tikslas - išnagrinėti 3E koncepciją ir jos taikymą veiklos audite. Tyrimo objektas - 3E koncepcija veiklos audite. Tyrimo metodai: mokslinės ir normatyvinės literatūros analizė ir sintezė, loginė analizė, grafinis modeliavimas. Atliktas tyrimas parodė, kad minėtų veiklos audito elementų sampratos skirtingai interpretuojamos, todėl praktinėje auditinėje veikloje iškyla problemų dėl ne vienareikšmiško jų supratimo. Tyrimo metu išnagrinėjus 3E koncepcijos elementų tarpusavio sąveiką nustatyta, kad jie yra glaudžiai susiję vienas su kitu. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais siūloma vykdant Įvairių objektų tyrimą veiklos audito metu, atlikti jų vertinimą integruotai pagal visus tris minėtus kriterijus, kurie sudaro 3E koncepciją
This article analyzes the performance audit and its structural elements such as economy, efficiency and effectiveness, which in the scientific literature are known as a concept of 3E and they are the essence of the performance audit. The aim of this research is to analyze the concept of 3E and its application in performance audit. The methods of the research: analysis and synthesis of scientific and normative literature, logical analysis and graphical modeling. A research showed that structural elements of performance audit are different interpreted by the scientists and that's why there is practical problem with unambiguous understanding. Besides during the research was analyzing the interaction bertween 3E and which showed that they are closely related with one another. According to conducted research it is offered to make an assessment integrated by all three mentioned criteria, which contracts the concept of 3E
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84151
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.