Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83965
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ramanauskienė, Jadvyga;Astromskienė, Adelė;Rukuižienė, Rasa
Title: Kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir iniciatyvos didinimo prielaidos
Other Title: Preconditions of development of entrepreneurial professionalism and initiatives of rural residents
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2011, Nr. 5(29)
Extent: p. 179-190
Date: 2011
Keywords: Kaimo gyventojai;Verslinis profesionalumas;Iniciatyvumas;Verslumą lemiantys veiksniai;Verslumo ugdymas;Rural residents;Professionalism in business;Initiatives;Entrepreneurship factors;Entrepreneurial education
Abstract: Požiūrių į verslumo sąvokos interpretacijas analizė rodo, kad įvairiuose visuomenės vystymosi etapuose verslumo samprata kinta pagal ekonomikos būklę, politinę sistemą ir pan. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analizės ir empirinio tyrimo duomenimis, taikant analizės, sintezės, palyginimo, modeliavimo, kiekybinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodus, siekiama nustatyti, kokie veiksniai atskleidžia kaimo gyventojų verslumo esmę, jų verslinio profesionalumo ir aktyvumo lygį bei kokių verslumo ugdymo būdų ir metodų taikymas gali patobulinti kaimo gyventojų verslinius gebėjimus. Tyrimo tikslas - ištyrus kaimo gyventojų verslinio profesionalumo lygį bei aktyvumo didinimo galimybes, sudaryti verslumo ugdymo modelį
Analysis of interpretation of entrepreneurship concept reveals the understanding about various development laps of rural community with entrepreneurial features regarding state of the economy, political system and etc. Framework of this article is based on literature analysis and empirical study using comparison, modeling, quantitative research and data processing techniques to determine what factors reveals the essence of entrepreneurship in the rural population, the minimum activity level of professionalism, and what methods and techniques can improve the capacity of the rural population entrepreneurship. Objective of the research reveals the possibilities to increase professionalism in business of rural residents and presents the entrepreneurial education model
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/326
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.