Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83934
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Riepšas, Edvardas;Grecevičius, Petras;Žalkauskas, Remigijus
Title: Rekreacinės infrastruktūros plėtros tendencijos Lietuvos miškuose
Other Title: Tendencies of recreational infrastructure development in Lithuanian forests
Is part of: Miškininkystė. , 2011, Nr.1 (69)
Extent: p. 55-63
Date: 2011
Keywords: Miškas;Rekreacinė infrastruktūra;Plėtra;Forest;Recreation infrastructure;Development
Abstract: Straipsnyje analizuojama rekreacinės infrastruktūros plėtros Lietuvos miškuose patirtis ir ypatumai. Miškotvarkos projektuose numatoma miškų rekreacinė infrastruktūra ne visada buvo suderinta su strateginiais šalies rekreacijos ir turizmo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, kas galėjo sąlygoti, kad 2003-2005 m. ir 2006- 2008 m. rekreacinės infrastruktūros plėtros valstybiniuose miškuose programos buvo įgyvendintos tik dalinai. Darbe taikyti palyginamosios analizės, loginės rezultatų interpretacijos metodai, atsižvelgiant į planavimo sėkmę užtikrinančius, suderinamumo, abipusės įtakos ir subsidiarumo principus. Kaip parodė miškų urėdijų anketinės apklausos rezultatai, tik nedaugelis esamos rekreacinės infrastruktūros objektų integruoti į strateginių šalies rekreacijos ir turizmo plėtros planų įgyvendinimo programas. Rekreacinės infrastruktūros plėtros miškuose 2006-2008 metų programos įgyvendinimo analizė parodė, kad blogiausiai įgyvendintas turizmo trasų įrengimas. Menkai taikytos rekreacinės aplinkos gerinimo priemonės, nors jos turėtų dominuoti rekreacinės paskirties miškuose. Darbe parengti siūlymai rekreacinės infrastruktūros plėtrai optimizuoti Lietuvos miškuose, siekiant geriau įgyvendinti šalies teritorijos bendrajame plane (2002) ir kituose strateginiuose nacionalinio lygmens dokumentuose nustatytus tikslus ir uždavinius. Jų įgyvendinimas padėtų pagerinti rekreacinės infrastruktūros dislokaciją ir kokybę miškuose, tikslingiau panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir taip prisidedant prie Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerinimo
The experience and peculiarities of recreation infrastructure development in forests of Lithuania is analyzed in this paper. Forest recreational infrastructure development in forest management plans usually is not coherent with solutions of strategical recreation and tourism documents at national level, what might cause just partly implementation of solutions of recreational infrastructure development programs in statė forests in 2003-2005 and 2006-2008. The methods of comparable analysis, logical interpretation of results were applied with respect to principles of planning success - compatibility, bilateral influence and subsidiary. According to results of statė forests representatives ąuestion- naires, just few existing recreational infrastructure object are integrated in implementation programs of strategical statė recreation and tourism development plans. According to analysis of Recreational infrastructure development in forests program in 206-2008 implementation, the installation of tourism track was at worst. Poorly means of recreational environment improvement were applied, although those means should predominate in forests of recreational priority. The optimization of recreational infrastructure development in Lithuanian state forests were suggested while seeking better implementation of goals of national level territorial planning documents. This implementation should improve spatial distribution of recreational infrastructure and ąuality in forests by more purposeful application EU structural funds and promote human ąuality of life in general
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83934
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.