Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83894
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Gruntinio vandens kokybės tyrimai kiaulininkystės įmonėje
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010)
Extent: p. 24-33
Date: 2010
Keywords: Gruntinio vandens kokybė;Kiaulininkystės įmonė;Srutos;Groundwater quality;Pig breeding enterprise;Slurry
Abstract: Straipsnyje pateikiami 2001–2005 m. duomenys apie gruntinio vandens cheminę sudėtį gręžiniuose,esančiuose moreniniuose priemoliuose, priesmėliuose ir smėliuose kiaulininkystės įmonės srutomis laistomuose laukuose (metinė liejimo norma – 460 m3 ha-1). Buvo siekiama nustatyti kiaulininkystės įmonės srutomis laistomų laukų įtaka gruntinio vandens kokybei. Gruntinio vandens mėginiai iš stebimų gręžinių imti 2 kartus per metus: pavasarį, prieš tręšimo pradžią, ir rudenį, tręšimo laikotarpio pabaigoje, paskutinį kartą išlaisčius srutas. Vandens mėginiuose nustatyti šie rodikliai: NH4 - N, NO3 -, NO2 -, PO4 2-, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3 -, SO4 2-, Cl-. Vandens mėginiu cheminės analizės buvo atliekamos taikant Aplinkos ministerijos patvirtintus unifikuotus vandenų kokybės tyrimo metodus. Per penkerių metų tyrimų laikotarpį didesnės nei DLK amonio azoto ir nitritų koncentracijos nustatytos po 2 kartus 4 gręžinyje, nitratų – po 1 kartą 1 ir 3 gręžiniuose, vandens kietumo – 2 kartus 1 gręžinyje. Kitų tiriamų elementų (PO4 2-, Cl- ir SO4 2-) koncentracijos buvo mažesnės už DLK. Esant didesniam gruntinio vandens bendrajam kietumui, didėjo mineralizacija, o esant didesnei mineralizacijai vandenyje, didėjo chloridų ir sulfatų. Nustatyta, kad gruntinių vandenų kokybei įtakos turėjo laistomų laukų paviršiaus reljefas ir nuogulos, kuriose jis susikaupęs. Kadangi gruntinis vanduo nuo tręšiamo ploto judėjo į pietryčius, pietus ir pietvakarius, žemiausioje reljefo vietoje įrengtų 1 ir 4 grežinių vandens mineralizacija didžiausia, o svarbiausių anijonų koncentracija pasiskirsčiusi nenormaliai: HCO3 ->Cl->SO4 2->NO3 -. Be to, didžiausia gruntinio vandens mineralizacija nustatyta 4 gręžinyje, kuris įrengtas dirvožemyje, turinčiame durpinį sluoksnį
This paper presents data on the groundwater chemical composition in the borings installed in moraine loam, sandy loam and sand fields, watered with slurry from a pig breeding enterprise, for the period of 2001-2005 (annual watering rate - 460 m3ha'). The investigations aim to determine the influence of the fields, watered with slurry from a pig breeding enterprise, on the groundwater quality. From the observed borings samples of the groundwater were taken twice a year: in spring, before the fertilization, and in autumn, at the end of the fertilization period, having watered with the slurry for the last time. The following indices were determined in the water samples: NH/, NO3\ NO2", PO/", K+, Na\ Ca'+, Mg2+, HCO3", SO/-, Cl'. The unified water quality investigation methods, approved by the ministry of Environment, were used to conduct chemical analysis of the water samples.During the five-year period of investigations, concentrations of ammonium nitrogen and nitrites two times were established to exceed the HPC (boring 4), that of nitrates -1 time (borings 1 and 3), water hardness - 2 times (boring 1). Concentrations of the other investigated elements (PO42", Cl" ir SO42") did not exceed the HPC. At the increasing general water hardness, mineralization also increased, while the increasing mineralization gave rise to the amount of chlorides and sulphates in the water. The groundwater quality was established to be under the influence of surface relief of the watered fields and sediments. As the groundwater was mowing towards southeast, south and southwest from the fertilized field, the borings in the lowest place of relief (boring I and boring 4) had the highest water mineralization and irregularly distributed concentration of the most important anions: HCO3>C1">SO42>NO3"
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83894
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.