Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83701
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šarlauskienė, Lina
Title: Dzenbudizmo įžvalgų taikymas institucinių pokyčių vadyboje
Other Title: Applying zenbuddhist insight to institutional change management
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija., 2011, Nr. 4(28)
Extent: p. 140-156
Date: 2011
Keywords: Institucinių pokyčių vadyba;Dzenbudizmas vadyboje;Organizacijso kultūra;Change management;Zen Buddhism in management;Organizational culture
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje greitas gyvenimo tempas sukelia daugelį nuolatinių institucinių pokyčių. Šiame straipsnyje siekiama nustatyti vadybos teorijas ir priemones, lemiančias pokyčių vadybos sėkmę institucijose, atlikti dzenbudizmo įžvalgų taikymo vadyboje lyginamąją analizę ir nustatyti svarbiausius dzenbudizmo įžvalgų elementus, tinkančius institucinių pokyčių vadybai. Nustatyta, kad šiuolaikinėse organizacijose, norint pasiekti sėkmingų pokyčių vadybos rezultatų, tinkamiausia naudotis ne klasikinėmis vadovavimo-kontrolės vadybos teorijomis, o sutelkti dėmesį į psichologinius aspektus, bendravimo ryšiais pagrįstą organizacijos kultūros ugdymą. Tokiam ugdymui itin tinkami dzenbudizmo principai (realybės ir kintamumo suvokimas, išminties ir doros siekimas). Šis požiūris padeda turimas vadybos žinias, atskirus žinomus komponentus (vadybos metodus, teorijas, koncepcijas) sujungti su pamatinėmis dzeno įžvalgomis ir institucijų veikloje pasirinkti tikrąsias vertybes ir tokiu būdu pasiekti sėkmingų ilgalaikių rezultatų. Organizacijos vertybių sistema yra labai svarbi pokyčių metu. Ji gali būti stabilumo ir pastovumo šaltinis visa kintančioje aplinkoje. Esant vertybių stabilumui, darbuotojai jaučiasi ramūs dėl iškylančių pokyčių kitose srityse. Vertybių ugdymas turėtų būti pagrindinis pokyčių vadybos tikslas
The fast pace of life in today's society causes a number of continuous institutional changes. This article is an attempt to identify the management theories and instruments that determine the success of institutional change management, to carry out a comparative analysis of Zen insight application to management, and to identify the key elements of Zen insights suitable for the management of institutional changes. It was found that in modern organizations, in order to achieve successful change management results, instead of conventional command-and-control management theories, it is best to focus on the psychological aspects of communication based on the organizational culture. Zen principles (the perception of reality and impermanence, the pursuit of virtue and wisdom) are particularly suited for this kind of cultural education. This approach helps to connect the available knowledge of management, individually known components (management methods, theories, concepts) with basic Zen insights, to choose true values in the institutions and thus to achieve a successful long-term results. During changes the value system in an organization is very important. It can be a source of stability and permanence in the changing environment. With stabile values, employees feel comfortable regarding emerging changes in other areas. The main objective of change management should be education in values
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/304
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.