Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82418
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ignatavičius, Gytautas;Sakalauskienė, Gaudenta;Liaškevič, Jelena;Raulinaitis, Mindaugas
Title: Cooperation of state institutions and the public in solving water protection issues
Other Title: Valstybės institucijų ir visuomenės bendradarbiavimas sprendžiant vandesaugos klausimus
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija., 2009, Nr. 1(47)
Extent: p. 76-84
Date: 2009
Keywords: Water protection;River basin district management;River basin management plans and programs of measures coucils;Coordination councils;Public participation
Abstract: Straipsnyje pateikiama upių baseinų rajonų principu paremtos .Lietuvos vandensaugos ir valdymo sistemos apžvalga ir evoliucija. Nuo 2003 metų Lietuvoje pradėjus taikyti upių baseinų rajonų principu pagrįstus vandens valdymo ir apsaugos metodus, buvo išskirti 4 pagrindiniai upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno, Dauguvos, Lielupės ir Ventos. Siekiant užtikrinti racionalų vandens naudojimą ir apsaugą ir visuose UBR pasiekti LR teisės aktuose nustatytus vandensaugos tikslus, yra rengiami upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių programos, pagal kurias iki 2015 m. bus organizuojamas vandens naudojimas, apsauga, priežiūra ir kitos veiklos. Už upių baseinų rajonų administravimą Lietuvoje yra atsakinga Aplinkos apsaugos agentūra, kuri organizuoja ir vykdo UBR valdymo planų ir priemonių programų rengimą. Siekiant koordinuoti šių planų ir programų rengimą ir įgyvendinimą, kiekvienam rajonui yra sudaroma koordinavimo taryba, į kurios sudėtį įtraukiami suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Šios tarybos analizuoja ir vertina priemonių programų ir valdymo planų projektus, teikia atsakingai institucijai pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų ir funkcionuoja kaip tarpinė grandis tarp valstybės institucijų ir plačiosios visuomenės. Visuomenė yra supažindinama su kiekvieno upių baseinų rajono vandensaugos problemų apžvalgomis, priemonių programų ir valdymo planų projektais. Visuomenės dalyvavimas ir bendradarbiavimas su atsakinga institucija yra labai reikšmingas įgyvendinant vandensaugos tikslus, nes visuomenė gali pateikti išsamesnę informaciją apie vietines problemas, o tai sudaro prielaidas atsakingai institucijai priimti kokybiškesnius problemų sprendimus. Nors už vandens valdymo dokumentų parengimą yra atsakinga Aplinkos apsaugos agentūra
This article provides a review of Lithuanian water management and protection system, based on the river basin principles, and its evolution. In 2003, when the river basin water management and protection methods were introduced in Lithuania, four major river basin districts (RBDs) were designated: Nemunas, Dauguva, Lielupe and Venta. To ensure rational water usage and protection, and to achieve water protection objectives in all river basin districts as required by national legislation, river basin management plans and programs of measures are being prepared. Water usage, protection, supervision and, other activities will be organized according to these plans and programs until the year 2015. The Lithuanian Environmental Protection Agency was appointed as the competent authority, responsible for administration of river basin districts and preparation of river basin management plans and programs of measures. To coordinate preparation and implementation of river basin management plans and programs of measures, the Coordination Councils were established for each river basin district. The Coordination Councils include representatives from relevant State and municipal institutions, and non-governmental organizations. These Councils analyze and assess draft river basin management plans and programs of measures, provide their comments and proposals to the competent authority and they function as a link between governmental institutions and the general public. Reviews of water protection and management problems for each river basin district and draft river basin management plans and programs of measures shall be presented to the public. Active involvement and cooperation of the public with the competent authority is of crucial importance for achieving water protection objectives since the public is able to provide extensive information about local problems and thus contribute to delivering more effective
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82418
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.