Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79225
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kupstaitė, Martyna
Supervisor: Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Tekstilės nuotekų valymo paprastojo kviečio (lot. Triticum Aestivum) šiaudais ir paprastosios pušies (lot. Pinus Sylvestris) pjuvenomis efektyvumo vertinimas
Other Title: The efficiency of textile wastewater treatment with common wheat (Triticum aestivum) straw and scots pine (Pinus sylvestris) sawdust
Extent: 60 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Nuotekos;Wastewater;Valymas;Treatment;Tekstilė;Textile
Abstract: Didėjantys tekstilės įmonių gamybiniai pajėgumai ir dėl to susidarantys dideli nuotekų kiekiai sukelia daug aplinkosauginių problemų. Tekstilės įmonės sunaudoja didelius vandens kiekius, pluoštų apdirbimo procese naudojama daug įvairių kenksmingų cheminių medžiagų, tokių kaip dažai, sieros, naftolio, acto rūgšties, formaldehido junginiai, įvairiūs muilai bei sunkieji metalai. Visos šios toksiškos medžiagos patenka į nuotekas ir jas užteršia. Natūralūs adsorbentai gali būti efektyvi bei ekonomiška technologija tekstilės nuotekų valymui. Magistro baigiamojo darbo tyrimui buvo pasirinktos pamušalinių audinių gamyklos technologonio proceso nuotekos. Įmonės technologinis procesas apima audimą, plovimą, dažymą, rūšiavimą, pakavimą. Tyrimui atlikti buvo paimti trys nuotekų mėginiai: pirmasis, kada dispersiniais dažais buvo dažomas sintetinis pluoštas, antrasis - nuotekos susidariusios po mišraus audinio dažymo dispersinių/tiesioginių dažų mišiniu bei trečiasis – natūralaus pluošto dažymo nuotekos, naudojant tiesioginius dažus. Nuotekų valymui naudotos dvi adsorbcinės medžiagos: paprastojo kviečio šiaudai (lot. Triticum aestivum) ir paprastosios pušies (lot. Pinus sylvestris) pjuvenos. Nuotekų mėginiai analizuojami po 24 h ir 48 h valymo. Darbe matuojami šie rodikliai: kalis (K+), kalcis (Ca+), magnis (Mg+), amonis (NH4+), nitritai (NO2−), nitratai (NO3-), chloridai (Cl-), fosfatai (PO43-), pH, cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), spalvos intensyvumas. Valant paprastojo kviečio (lot. Triticum aestivum) šiaudais efektyviai (51 %) sumažintas spalvos intensyvumas dispersinių/tiesioginių dažų mišiniu užterštose nuotekose. Taip pat šio tipo nuotekose kviečių šiaudai 9,9 % sumažino ChDS rodiklį. Chloridai iš dispersinių/tiesioginių dažų mišinio sumažinti 57 %. Kviečių šiaudai visiškai nesumažino nuotekų užterštumo kalio, magnio ir kalcio junginiais. Valant paprastosios pušies (lot. Pinus sylvestris) pjuvenomis efektyviausiai sumažintas nuotekų su dispersinių/tiesioginių dažų mišiniu spalvos intensyvumas – 86,1 %. Po 48 h valymo pušies pjuvenomis dispersinių/tiesioginių dažų mišiniu užterštos nuotekos nebeviršijo DLK į nuotekų surinkimo sistemą amonio azotui ir po 24 h valymo nitritų azotui. Nuotekos su tiesioginiais dažais po 24 h adsorbcijos pušies pjuvenomis neviršijo DLK nitritų azotui. Ištirta teršalų pašalinimo iš nuotekų efektyvumo priklausomybė nuo veikimo paprastojo kviečio (lot. Triticum aestivum) šiaudais ir paprastosios pušies (lot. Pinus sylvestris) pjuvenomis trukmės. Nustatyta, kad statistiškai reikšmingo ryšio tarp išvalymo efektyvumo ir veikimo adsorbentais trukmės nėra (p > 0.05).
The increasing production capacity of textile companies and the resulting large amounts of wastewater causes many environmental problems. Textile companies consume large amounts of water, many different chemicals are used in the fiber treatment process, such as paints, sulfur, naphthol, acetic acid, formaldehyde compounds, various soaps and heavy metals. All these toxic substances get into the wastewaters and pollute them. Natural adsorbents can be an efficient and cost-effective technology for textile wastewater treatment. For the master's thesis, the wastewater of the technological process of the lining fabric factory was chosen. The company's technological process includes weaving, washing, dyeing, sorting, packaging. Three sewage samples were taken for the study: the first, when the synthetic fiber was dyed with dispersive paint, the second was the waste water after dispersion of blended dye / dispersion / direct dye, and the third was the dyeing of natural fiber using direct paint. Two adsorbents were used for wastewater treatment: common wheat straw (Triticum aestivum) and pine (Pinus sylvestris) sawdust. Wastewater samples are analyzed after 24 h and 48 h cleaning. The following indicators are measured in the thesis: potassium (K +), calcium (Ca +), magnesium (Mg +), ammonium (NH4 +), nitrites (NO2−), nitrates (NO3-), chlorides (Cl-), phosphates (PO43-), pH , chemical oxygen demand (COD), color intensity. When cleaning with the common wheat (Triticum aestivum) straw managed to effectively reduce the color intensity of the dispersed/direct dyes in the contaminated wastewater by (51%). Also in this type of wastewater, wheat straw reduced the figure of 9.9% in the COD. Wheat straw did not reduce the contamination of the wastewater with potassium, magnesium and calcium. The pine (Pinus sylvestris) sawdust is most effective in reducing the color intensity of the dispersion / direct paint mixture by 86.1%. After 48 hours of pine sawdust dispersion / direct paint mix, the contaminated wastewater no longer exceeded the MRL in the sewage collection system for ammonium nitrogen and after 24 hours of cleaning with nitrite nitrogen. Wastewater with direct paint after 24 hours adsorption with pine sawdust did not exceed MRLs for nitrites. The dependence of the effluent removal efficiency on the operation of the common wheat (Triticum aestivum) straw and the duration of the pine (Pinus sylvestris) sawdust was investigated. The intensity of the color, in the case of both adsorbents, is more effectively reduced in 24 hours. There is no statistically significant relationship between wastewater purification time and chemicals adsorbtion.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79225
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
martyna_kupstaite_md.pdf1.86 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.