Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62318
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jaleniauskienė, Evelina;Jucevičienė, Palmira
Title: Educational system for the development of collaborative Ill-structured problem-solving skills
Other Title: Neaiškios struktūros problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimų plėtojimo edukacinė sistema
Is part of: Pedagogika, 2018, t.132, nr. 4, p. 5-22
Date: 2018
Keywords: Problem solving;Collaboration;21st century skills;Ill-structured problems;Higher education;Problemų sprendimas;Bendradarbiavimas;XXI amžiaus gebėjimai;Neaiškios struktūros problemos;Aukštasis mokslas
Abstract: Problem solving is indicated among the most important 21st century skills and therefore many educational practitioners and researchers suggest to include the development of this skill in diverse subjects across university studies. However, practice of this skill development is usually limited to the application of problem-based learning, which leaves it only among many other goals. The fact also remains that this popular curricular invention is most commonly considered as a content-based method, which puts greater emphasis on subject-related knowledge acquisition in the context of solving problems. Indeed, solving ill-structured problems is not an easy activity and what higher education needs is a more explicit focus on the development of this skill in students. The article seeks to scientifically and practically explain the system on how this educational aim can be attained. Based on literature review, we design a tripartite system for enabling students to learn collaborative problem solving. It comprises three main parts: preparation for solving ill-structured problems in collaboration, inclusion into the processes of solving such problems and evaluation of the processes as well as outcomes achieved. The designed system is universal and can be implemented across various disciplines and subjects in higher education.
Problemų sprendimas yra įvardijamas kaip vienas iš svarbiausių XXI amžiaus gebėjimų, ir todėl daugybė edukologijos mokslo atstovų ir praktikų nurodo, kad šio gebėjimo ugdymas turėtų būti integruojamas į įvairius universitetinius dalykus. Tačiau ši praktika dažniausiai apsiriboja probleminio mokymosi taikymu, problemų sprendimo gebėjimo ugdymas čia yra nurodomas tik kaip vienas iš daugelio tikslų. Taip pat svarbu pažymėti, kad šis populiarus metodas yra priskiriamas prie padedančių perprasti dalyko turinį metodų, jį taikant tam ir skiriama daugiau dėmesio. Iš tikrųjų neaiškios struktūros problemų sprendimas yra sudėtingas procesas, todėl aukštajame moksle turėtų būti skiriama daugiau dėmesio šio gebėjimo ugdymui. Šiame straipsnyje siekiama pagrįsti mokymo / mokymosi sistemą, kuri ir padėtų įgyvendinti tokį edukacinį tikslą. Pasitelkiant literatūros analizę, yra kuriama sistema, kuri leistų plėtoti problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimą. Ji susideda iš trijų dalių: pasirengimo spręsti neaiškios struktūros problemas bendradarbiaujant, įsitraukimo į tokių problemų sprendimą ir šių procesų bei pasiektų rezultatų vertinimo. Sukurta sistema yra universali ir gali būti pritaikyta dėstant įvairias mokslo disciplinas ar tarpdalykinius kursus aukštojoje mokykloje.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.132.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62318
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

116
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

62
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.