Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60282
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tandzegolskienė, Ilona;Balčiūnaitienė, Asta
Title: Kalbinių gebėjimų ugdymas taikant inovatyvias ugdymo strategijas: istorijos pasakojimo atvejis užsienio kalbų pamokose
Other Title: Development of speaking abilities using innovative education strategies: storytelling case in foreign languages classrooms
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2018, T. 13
Extent: p. 196-214
Date: 2018
Note: Online ISSN 2335-2027
Keywords: Užsienio kalbos pamokos;Istorijos pasakojimo metodas;Inovatyvios ugdymo strategijos;Foreign language learning;Innovative education strategies;Young learners;Storytelling method
Abstract: Šio straipsnio tikslas yra pristatyti istorijos pasakojimo mokymo(si) metodą, kuris gali būti taikomas užsienio kalbų pamokose. Istorijos pasakojimas įgalina besimokančiuosius analizuoti aktualias temas naudojant jau sukauptą informaciją, spręsti problemas, akcentuojant asmeninę patirtį ir vertybes, klausytis kitų istorijų pasakojimų ir įgyti vertingos informacijos. Viena vertus, kartu yra ugdomi komunikaciniai gebėjimai, kadangi pasakojimo metu yra pakartojami ir lavinami sakinio struktūros, fonetikos, žodyno bei gramatikos įgūdžiai. Taip pat besimokantieji ugdo problemų sprendimų įgūdžius, kai jie stengiasi prisiminti įgytą informaciją ir atsako į klausimus per limituotą laiko intervalą. Kita vertus, taikydami šį istorijos pasakojimo metodą, mokytojai inspiruoja besimokančiuosius dalintis savo patirtimi ir pasakojant tobulinti savuosius lingvistinius gebėjimus. Įsitraukimas į veiklas, orientuotas į informacijos tėkmę, motyvuoja besimokančiuosius būti be išankstinių nuostatų ir juos skatina mokytis individualiai. Šis straipsnis apžvelgia teoriniame lygmenyje istorijos pasakojimo metodo aktualumą ir pristato empiriniame lygmenyje istorijos pasakojimo elementų taikymo naudingumą užsienio kalbos pamokose. Tyrimas suplanuotas ir vykdytas X Kauno gimnazijoje, kurioje antros klasės mokiniai (amžiaus vidurkis 16 metų) kūrė ir pristatė istorijas tema „Mano šventė“. Istorijos pasakojimas pamokoje buvo pritaikytas kaip vienas iš užsienio kalbos mokymosi metodų ir įvertintas remiantis mokinių refleksijomis bei tyrėjo užrašais. Tyrimo rezultatai demonstruoja, kad besimokantieji buvo labiau įsitraukę į pateiktą medžiagą, sugebėjo komunikuoti naudodami naujas lingvistines konstrukcijas. [...]
The article aims to present the storytelling method, which could be applied in teaching/learning foreign languages. Storytelling enables learners to analyse actual topics using the gathered information, to solve problems emphasizing personal experiences and values as well as to listen to other stories and share valuable information. On the one hand, communicative skills are developed through storytelling processes at the same time improving students’ pronunciation, increasing vocabulary, brushing up their grammatical and sentence structure skills. Moreover, young learners’ problem-solving skills are also developed, when they try to remember the received information and answer the questions during the limited time. On the other hand, the use of storytelling method enables teachers to inspire young learners to share their experiences, and to improve their linguistic abilities. The participation in these information sharing activities motivate young learners to be open-minded and encourage them to study individually. The article overviews the importance of the storytelling method on the theoretical level as well as introduces the usefulness of storytelling elements in foreign language classes on the empirical level. The research was planned and performed in X Kaunas Gymnasium, in which the second-grade young learners (average age of the participants was 16 years old) created and presented their stories on the topic “My Festive Day”. The results of the research demonstrate that young learners were more engaged in prepared materials and managed to communicate using new linguistic constructions. What is more, while listening to other presenters they learned about various holiday traditions, different personal attitudes and, consequently, improved their listening, sentence structure and other communicative skills.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60282/1/ISSN2335-2027_2018_N_13.PG_196-214.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60282
https://doi.org/10.2478/sm-2018-0017
Affiliation(s): Anglų kalbos skyrius
Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2018, nr. 13
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons