Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60064
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žibėnienė, Gintautė;Česnavičienė, Jūratė
Title: Mokyklos pažanga ir informacijos apie ją sklaida bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės požiūriu
Other Title: School progress and its dissemination from the viewpoint of general education school community
Is part of: Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work: academic papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2018, nr. 16(2)
Extent: p. 254-265
Date: 2018
Keywords: Mokyklos pažanga;Mokytojai;Mokiniai;Bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenė;School progress;Teachers;Students;School community
Abstract: Straipsnyje pristatomas kiekybinis tyrimas – 2018 m. vykdyta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovai ir mokytojai, 7–12 (I– IV gimnazijos) klasių mokiniai ir jų tėvai. Tai kompleksinio tyrimo „Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės mokyklos pažangos samprata, orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją“ dalis. Straipsnyje keliama mokslinė problema – nepakankamai tyrinėjamas bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės, kaip svarbaus veiksnio mokyklos pažangai, požiūris į mokyklos pažangą atskleidžiančius požymius bei mokyklos pažangos sklaidos suvokimas. Todėl tyrimo objektas – mokyklos pažanga ir informacijos apie ją sklaida bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės požiūriu. Tyrimo tikslas – atskleisti bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės išskiriamus mokyklos pažangos požymius ir požiūrį į mokyklos pažangos skelbimą. Anketinės apklausos duomenų statistinė analizė atlikta kompiuterine programa SPSS Statistics17.0. Taikytas neparametrinis Pirsono χ2 kriterijaus testas, kuriuo galima nustatyti kintamųjų nepriklausomumą. Remiantis tyrimo duomenimis, mokinio asmenybės branda – svarbiausias mokyklos pažangos požymis, tai nurodė po ketvirtadalį tyrime dalyvavusių mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Kiekvieno mokinio individualias galias atitinkantys akademiniai pasiekimai – kitas svarbus mokyklos pažangos požymis, kurį nurodė beveik po ketvirtadalį mokytojų ir tėvų. Beveik ketvirtadaliui mokinių svarbus požymis – nuolatinė ugdymosi pažanga ir sportiniai, meniniai, kūrybiniai ir kt. pasiekimai. Toks mokyklos pažangą atspindinčių požymių įvardijimas rodo, kad tyrime dalyvavusių mokyklų bendruomenės mokyklos pažangą pirmiausia sieja su „Geros mokyklos koncepcijoje“ (2015) išskirtais pagrindiniais mokyklos veiklos aspektais, atliepiančiais sėkmingai mokyklos misijai.[...]
The article presents a qualitative research – a questionnaire survey performed in 2018, which involved representatives of general education school management and teachers, as well as 7-12 grade gymnasium students and their parents. The current study is a part of the research “The Conception of School Community of General Education School Progress in terms of the Good School Concept”. The article addresses the scientific problem that the viewpoint of general education school community towards school progress as well as the perception of its dissemination are not sufficiently analysed. The following problembase issues are formulated: what is the attitude of school community towards factors reflecting school progress best of all, who should be informed about school progress and why? The research object is school progress and the dissemination of information about it from the viewpoint of general education school community. The aim of the research is to reveal features of school progress identified by general education school community and dissemination of information about it. The statistical analysis of the questionnaire survey was performed using software SPSS Statistics17.0. Pearson’s non-parametric chi-squared (χ2 ) test, which helps to identify the statistical independence of variables. The research data reveals that personal maturity of pupils is the main feature of school progress. It is indicated by one-fourth of the participating teachers, students and their parents respectively. Learning outcomes corresponding to individual capabilities of every student is another important feature of school progress that is specified by onefourth of teachers and parents respectively. Nearly a fourth of students indicate continuous learning progress and their sport, art and creative achievements as an important feature of school progress. [...]
Internet: https://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/viewFile/4912/4463
https://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/viewFile/4912/4463
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

112
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.