Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59278
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Česonienė, Laima;Daubaras, Remigijus;Kaškonienė, Vilma;Kaškonas, Paulius
Title: Impact of clear-cuttings on the condition of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) population
Other Title: Plynųjų kirtimų poveikio mėlynės (Vaccinium myrtillus L.) populiacijų būklei tyrimai
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2017 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2017, [nr. 23]
Extent: p. 48-51
Date: 2017
Keywords: Mėlynės;Plynieji kirtimai;Gyvosios dirvožemio dangos augalai;Clear-cutings;Bilberry;Forest type;Understory vegetation
Abstract: Plynieji kirtimai sukelia didelius miško ekosistemų pasikeitimus. Laba staigiai pakitę apšvietimo ir temperatūros sąlygos veikia dirvoţemio cheminę sudėtį, entomofaunos ir gyvosios dirvoţemio dangos rūšinę įvairovę. Miško atsistatymo procesas taip pat priklauso nuo kirtimų metu padarytų mechaninių paţeidimų, surenkant kirtimų atliekas. Todėl plynųjų kirtimų poveikio įvaireiems miško ekosistemos komponentams yra svarbūs, numatant miško atkūrimo kirtavietėse ypatumus. Mūsų tikslas buvo nustatyti gyvosios dirvoţemio dangos rūšių įvairovės ir mėlynės Vaccinium myrtillus populiacijų reakciją pirmaisiais metais po plynųjų kirtimų Pinetum vaccinio-myrtillosum miško tipo kirtavietėsee. Gyvosios dirvoţemio dangos induočių augalų ir samanų įvairovė buvo nustatyta brandţiuose medynuose ir greta esančiose plynose kirtavietėse. Mėlynės krūmokšnių antţeminės ir poţeminės masės svoris, šakniastiebių ilgis, krūmokšnių skaičius, krūmokšnių aukštis tai pat buvo vertinami ir brandţiuose medynuose ir kirtavietės. Tyrimų rezultatai patvirtino, kad jau pirmaisiais metais išryškėja statistiškai patikimi gyvosios dirvoţemio dangos augalų projekcinio padengimo ir daţnumo pokyčiai tarp kirtavietės ir brandaus medyno. Ypač blogėjo samanų būklė, o samanų rūšys Ptilium crista-castrense, Ptilidium ciliaris ir Polytrichum juniperinum išskirtos kaip labai jautrios. Šios rūšys kirtavietėse išnyko. Mėlynės populiacijos pirmųjų metų kirtavietėse išlieka, nes šis augalas suformuoja itin stiprią poţeminę dalį, kurioje sukaupia maisto medţiagų atsargas. Tačiau mėlynės projekcinis padengimas ir daţnumas tirtose Pinetum vaccinio-myrtillosum kirtavietėse sumaţėjo. Kirtavietėse ir brandţiuose medynuose nustatyti statistiškai patikimi skirtumai poţeminės ir antţeminės masės, šakniastiebių ilgio ir krūmokšnių skaičiaus atţvilgiu
Clear-cutings cause considerable changes in forest ecosystems including physical and chemical soil conditions and understory vegetation. Forest restoration processes strongly depend on the level of this disturbance. Our aim was to evaluate short-term changes of the diversity of understory plants, of the vitality of Vaccinium myrtillus in Pinus sylvestris dominated forests after clear-cuttings. The estimation of understory vegetation was accomplished in the forest stands of the forest type Pinetum vaccinio-myrtillosum, the vegetative performance of V. myrtillus populations were determined in the mature forest stands and clear cutting areas. Our study corroborated significant changes of understory vegetation. The moss cover was reduced in the clearcuttings areas, and the moss species Ptilium crista-castrense, Ptilidium ciliaris and Polytrichum juniperinum were found to be the most susceptible. Investigation of medicinal plant species V. myrtillus corroborated different reactions after the first year in clear-cuttings areas. Distribution and abundance of V. myrtillus decreased in this forest type. We detected significant changes in above- and underground parts and shrub number of V. myrtillus after one year in the clear-cut plots comparing to mature forest stand. There was a general increase in most of studied characters for V. myrtillus in clear-cuttings sites
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/48-51_CesonieneL_2_sekc_40.pdf
http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/48-51_CesonieneL_2_sekc_40.pdf
Affiliation(s): Botanikos sodas
Gamtos mokslų fakultetas
Instrumentinės analizės atviros prieigos centras
Kauno technologijos universitetas
Pomologijos kolekcijų sektorius
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

112
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.