Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57599
Type of publication: Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Motuzas, Alfonsas
Title: Katalikų liaudies pamaldumo praktikos nūdienos Lietuvoje: tarp tradicijos ir naujovių
Other Title: Present-day practices of the devotion of the catholic community in Lithuania: between tradition and innovation
Is part of: Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška: tarptautinė mokslinė tarpdalykinė konferencija, 2017 m. spalio 26–27 d., Vilnius, Lietuva: santraukos = Dynamics of religion in culture: interactions of identities and their expression: international scientific interdisciplinary conference, 26-27 October, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017
Extent: p. 102-103
Date: 2017
Note: ISBN 978-9955-19-881-9 (internete)
Keywords: Pamaldumo praktikos;Lietuvos Katalikų bažnyčios tradicija;Naujos pamaldumo praktikos;Practices of the devotions;Catholic community;New practices of the devotion;Tradition of the Lithuanian Catholic church
ISBN: 9789955198826
Abstract: Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje – tai religinės apeigos, susiformavusios ne per šv. Mišias vietos žmonių kalba Bažnyčios kalendorinių metų ciklo iškilmių, švenčių, minėjimų, šventų vietų lankymo pagrindu. Remiantis nūdienos Lietuvos Katalikų bažnyčios tradicija, jas sudaro Švč. Mergelės Marijos valandos, Švč. Mergelės Marijos kalbamasis ir giedamasis bei Švč. Jėzaus vardo rožiniai, Žemaičių Kalvarijos kalnai, Kryžiaus kelias, Graudūs verksmai, Gedulinės valandos (psalmės) ir šermeninės giesmės. Prie jų priskiriamos ne bažnyčiose praktikuojamos gegužinės ir birželinės, vėlinių pamaldos bei namuose atliekamos šventiesiems ir palaimintiesiems skirtos užtarimo maldos ir giesmės. Atliktas tyrimas parodė, kad XXI a. katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje pakito. Nebėra praktikuojamos Švč. Mergelės Marijos valandos, Gedulinės valandos (psalmės) bei namuose atliekamos birželinės pamaldos ir šventiesiems bei palaimintiesiems skirtos užtarimo maldos ir giesmės. Atsirado naujos pamaldumo praktikos: Kryžių kalno, Mergelės Marijos apsireiškimo Keturnaujienos kaime (Šakių r.) ir Angelų kalvos Užugirio kaime. (Trakų r.) vietų gerbimas. Bet ar taip yra? Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Bažnyčioje priklauso liturgijos pridedamųjų pamaldų apeigynui. Bažnyčios tradicijoje pridedamųjų pamaldų apeigas, arba liaudies pamaldumo praktikas, remiantis jų žmonėms teikiamomis malonėmis ir šimtamete praktika, aprobuoja, t. y. patvirtina, arba vietos vyskupas, arba vietos Vyskupų Konferencija, arba Šventas Sostas. Iš paminėtų naujų praktikų Lietuvoje tik Kryžių kalno gerbimas (po Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II apsilankymo jame 1993-09-07) yra patvirtintas vietos Vyskupų Konferencijos ir Šventojo Sosto. Kitos vietos nieko bendro neturi su katalikų tikėjimo išpažįstamu Dievo supratimu ir sekimu. [...]
Practices of the Devotion of the Catholic Community – it is a religious rite, formed not during St. Mass, but after or behind their of the of local Church calendar year cycle of festivities, celebrations, commemorations, visits to holy places basis. In Lithuania, they are the Hours of St. Mary the Virgin, Mourning hours (psalms), rosary to the St. Virgin Mary and St. Jesus, the Way of Cross of 14 stations, the Calvary Cross Way in Samogitia, Mournful Whining, funeral songs. Also Devotional practice of Blessed Virgin Mary during the month of May, Devotional practice of Blessed Heart of Jesus during the month of June, the day for commemorating and songs of Saints and of those who live with God in heaven. Today survey showed that in the XXI century practices of the Devotion of the Catholic Community Catholic folk piety practices in Lithuania changed. No longer practicing the Hours of St. Mary the Virgin, Mourning hours (psalms), Devotional practice of Blessed Heart of Jesus during the month of June and songs of Saints and of those who live with God in heaven. In their place was born new practices of the Devotion: respected the Hill of Crosses near Šiauliai town, the Virgin Mary’s apparition in the village of Keturnaujiena (Šakiai distr.) and The Hill of Angels in the village of Užugiris (Trakai distr.). However, is it is so? Practices of the Devotion of the Catholic Community depends of the Catholic Liturgy supplementary services). These practices are approved or the local bishop, or the local Bishops’ Conference, or the Holy Throne. After the Holy Father John Paul II’s visit in the Hill of Crosses [1993 09 07]) the hill is approved by the local Bishops’ Conference and the Holy Throne. The Church does not recognize other places. For them depends the Pyramid of Merkinė in the village of Česukai (Varėna distr.). The conclusion: the traditions are disappearing and no new ones
Internet: https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14795/Religijos%20dinamika%20kult%c5%abroje.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.