Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57595
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Arlickienė, Vita;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Moters vaidmuo: kaip asmens suvokimą veikia religiniai įsitikinimai? Romos katalikų ir tarptautinės krišnos sąmonės bendrijos narių ir asmenų, nepriskiriančių savęs jokiai religinei bendruomenei, požiūrio palyginimas
Other Title: The role of a woman: how religious beliefs influence a person’s attitude? A comparison of roman catholics, membera of the international socielty for krishna consciousness and individuals who do not belong to any religious community
Is part of: Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška: tarptautinė mokslinė tarpdalykinė konferencija, 2017 m. spalio 26–27 d., Vilnius, Lietuva: santraukos = Dynamics of religion in culture: interactions of identities and their expression: international scientific interdisciplinary conference, 26-27 October, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017
Extent: p. 22-23
Date: 2017
Note: ISBN 978-9955-19-881-9 (internete)
Keywords: Romos katalikų tikėjimas;Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija;Religiniai įsitikinimai;Roman Catholic faith;International community of Krishna consciousness;Religious beliefs
ISBN: 9789955198826
Abstract: Pranešime siekiama atskleisti Romos katalikų, Tarptautinės Krišnos są- monės bendrijos narių ir asmenų, nepriskiriančių savęs jokiai religinei bendruomenei, suvokimą moters vaidmenų atžvilgiu. Analizuojama, kaip religiniai įsitikinimai veikia asmens požiūrį į moters vaidmenis, t. y. egzistuoja tradicinis ar egalitarinis požiūris į lyties vaidmenis, kaip religinių bendruomenių atstovai ir asmenys, nepriskiriantys savęs jokiai religinei bendruomenei, supranta, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti tipiška moteris. Pranešime pristatomi 2015 m. atlikto tyrimo, kuriuo buvo siekta palyginti šių dviejų religinių bendruomenių suvokimą lyties vaidmenų atžvilgiu, rezultatai. Jie rodo, kad Romos katalikai, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos nariai ir asmenys, nepriskiriantys savęs jokiai religinei bendruomenei, skirtingai suvokia moters vaidmenį. Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos nariai labiau palaiko tradicinį lyčių vaidmenų požiūrį į moters vaidmenisnei Romos katalikai ar asmenys, nepriskiriantys savęs jokiai religinei bendruomenei. Asmenys, nepriskiriantys savęs jokiai religinei bendruomenei, išsiskiria egalitariniu požiūriu į moters vaidmenis
The purpose of this presentation is to compare the perception of the woman’s role identified by Roman Catholics, members of the International Community of Krishna Consciousness, and individuals who do not belong to any religious community. The survey analyses how a person’s religious beliefs influence his or her attitude to the woman’s role, i.e. weather they hold a traditional or egalitarian attitude towards the woman’s role, how representatives of religious communities and individuals who do not belong to any religious community understand what qualities should a typical woman have. This presentation is based on the study conducted in 2015 with the aim to compare the perception of these three religious groups regarding gender roles. The results of the study indicate that there is a difference between Roman Catholics, members of the International community of Krishna Consciousness and those who do not belong to any religious community in terms of perception of the woman’s role. Members of the International Society for Krishna Consciousness are more in favor of the traditional attitude towards the role of a women compared to Roman Catholics or individuals who do not ascribe themselves to any religious community. The most egalitarian view of the women’s role is held by the individuals who do not belong to any religious community
Internet: https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14795/Religijos%20dinamika%20kult%c5%abroje.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.