Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52179
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Legenzova, Renata;Jovaišaitė, Agnė
Title: Lietuvos įmonių internetiniuose tinklapiuose atskleidţiamos informacijos vertinimas korporatyvinio skaidrumo aspektu
Other Title: An analysis of information disclosure on corporate websites in Lithuania
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014, nr. 1(9)
Extent: p. 102-115
Date: 2014
Keywords: Finansinė informacija;Nefinansinė informacija;Informacijos atskleidimas;Korporatyvinis skaidrumas;Internetas;Financial information;Non-financial information;Disclosure of information;Internet;Corporate transparency
Abstract: Interneto, kaip informacijos skelbimo erdvės panaudojimo tyrimai leidţia įvertinti įmonių korporatyvinį skaidrumą bei parodo įmonių poţiūrį į suinteresuotiems asmenims svarbios informacijos skelbimą. Šiame kontekste įmonių skaidrumas yra apibrėţiamas kaip iš įmonės į aplinką patenkančios ir laisvai prieinamos informacijos srautas, o skaidriomis laikomos tos įmonės, kurios internete privalomai ar savanoriškai atskleidţia ne tik nefinansinę, bet ir finansinę informaciją. Šiame tyrime analizuojama problema, kaip pagal interneto tinklapiuose atskleidţiamos informacijos kiekį bei turinį būtų galima įvertinti Lietuvos įmonių korporatyvinio skaidrumo lygį. Straipsnyje analizuojama 95 didţiausių Lietuvos įmonių (pagal pardavimo pajamas) interneto tinklapiuose atskleidţiama finansinė bei nefinansinė informacija. Nors kokią finansinę informaciją savo internetiniuose tinklapiuose atskleidţia maţiau nei pusė tyrimo imties įmonių, o daţniausiai pasitaikančios kategorijos yra apyvarta, investicijos bei grynąsis pelnas, finansines ataskaitas internete pateikia tik 24 įmonės, iš kurių 19-ai (listinguojamoms bendrovėms ir bankams) – toks informacijos skelbimas yra privalomas ir tik 5 įmonės (apie 5% visų įmonių) finansines ataskaitas skelbia savanoriškai. Vertinant nefinansinės informacijos atskleidimą nustatyta, kad nors vieną nefinansinės informacijos kategoriją atskeidţia visos tyrimo imties įmonės, o daţniausiai pasitaikančios informacijos kategorjios yra bendra informacija apie įmonę, kontaktai ir produktai bei paslaugos. Įmonių internetiniuose tinklapiuose dominuoja nefinansinė informacija. Vertinat tyrimo rezultatus galima teigti, kad reglamentavimas (prievolė skelbti informaciją internete) yra svarbus veiksnys nulemiantis Lietuvos įmonių finansinės informacijos atskleidimą internete, o tuo pačiu ir analizuotų įmonių skaidrumą.[...]
Employment of Internet as a mean for information distribution creates new possibilities to assess corporate transparency and to evaluate entities position toward communication with stakeholders. In terms of this research corporate transparency is defined as easily available out-flow of information to those outside the entity. A company is treated as being transparent if it mandatory and voluntarily discloses both financial and nonfinancial information. Literature analysis revealed that there are a number of studies that explore various types of disclosures through Internet. However, no prior research that assess situation of Lithuanian entities has been found. Research problem of this paper is to assess how corporate transparency of Lithuanian entities could be evaluated based on information disclosed on their corporate websites. The aim of this study is to assess the disclosure of the financial and non-financial information on the corporate websites of 95 largest Lithuanian entities (by sales volume) in the context of their corporate transparency. The research data has been collected from the websites of the companies, browsing the main sections and news archive. The research has been conducted in three parts: analysis of financial information disclosure, analysis of non-financial information disclosure and assessment of the differences among financial and financial information disclosures. Results of the analysis revealed that only 25,3% of the analized entities publish their financial statements and some other financial information on internet. Financial reports are disclosed by all listed companies and banks, and only by 5 non-listed companies. Another 48,4% of the largest Lithuanian companies disclose some financial information (the most popular items are turnover, invsestment and financial results) but do not present with their financial statements. Remaining 26,3% of the entities do not disclose any financial information.[...]
Internet: http://afk.asu.lt/file/repository/Mokslo_zurnalas_2014.pdf
http://afk.asu.lt/file/repository/Mokslo_zurnalas_2014.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

140
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

12
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.