Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50971
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Dulskis, Romualdas
Title: Unikalus ir pranokstantis laiką Taizė bendruomenės pašaukimas
Other Title: The unique vocation of the Taizė community surpassing time
Is part of: Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Krikščioniškojo dvasingumo ugdymas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, nr. 41
Extent: p. 38-51
Date: 2010
Keywords: Taizė bendruomenė;Pašaukimas;Ekumenizmas;Brolis Rogeris;Jonas Paulius II;The Taizė Community;Vocation;Ecumenism;Brother Roger;John Paul II
Abstract: Reformatų teologo Rogerio Schutzo įkurtos bendruomenės pašaukimas yra savitas, jis skiriasi nuo kitų krikščioniškųjų bendruomenių, bet nesto-koja esminių visaverčio krikščioniškojo pašaukimo aspektų. Bendruome-nės narių amžini vienuoliškieji įžadai liudija krikščioniškojo pašaukimo, kaip ryžtingo atsidavimo Dievui ir uolios tarnystės žmonėms, sampratą. Nors bendruomenė pirmiausia akcentuoja šviesiąsias krikščioniškosios doktrinos temas (Dievo meilė, palaiminimai, džiaugsmas, bendrystė), ji nevengia pasisakyti ir kitais, skausmingesniais klausimais (nuodėmė, kal-tė, neviltis ir pan.). Taigi galima tvirtinti, kad Taizé bendruomenės moky-mas pateikia autentišką krikščioniškojo pašaukimą sampratą. Vienas pa-grindinių Taizé bendruomenės pašaukimo matmenų – dvasinis ekumeniz-mas. Brolis Rogeris ir jo brolija siūlo Katalikų Bažnyčiai pripažinti kaip savo narius protestantus tokius, kokie jie yra, nereikalaujant iš jų priimti katalikiškosios doktrinos visumą. Tai vienijimosi kelias, kuris nepaneigia tikėjimo skirtumų tarp skirtingų denominacijų, bet pabrėžia pagrindines krikščioniškojo tikėjimo tiesas ir jomis remiasi
The community founded by Reformed theologian Roger Schutz has a uni-que vocation, differing from that of other Christian communities, which lacks none of the essential aspects of a full-fledged Christian vocation. The monastic vows taken by the community’s members are testimony that the concept of a Christian vocation is a resolute devotion to God and dili-gent service to people. Although the community first accents the bright themes of Christianity (God’s love, blessings, joy, communion), it does not avoid speaking about the other, more painful issues (sin, guilt, hopeles-sness etc.). Therefore it can be asserted that the teachings by the Taizé Community provide the authentic Christian concept of vocation. One of the fundamental dimensions of the Taizé Community vocation is spiritual ecumenism. Roger and his brotherhood suggest to the Catholic Church to recognize Protestants as their members, exactly the way they are, without demanding their acceptance of the Catholic doctrine in its entirety. This is a way towards union without denying the differences in faith among diffe-rent denominations but emphasizing the fundamental truths of Christian faith and relying on them
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/50971
Affiliation(s): Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.