Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47601
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Šunskų parapijos kanoninės vizitacijos 1911–1941 metais
Other Title: Šunskai parish canonical visitations in 1911–1941
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 72 (2012)
Extent: p. 195-202
Date: 2012
Keywords: Šunskų parapija;Šunskų parapijos vizitacijos;Inventorius;Šunskai parish;Šunskai parish visitations;Inventory
Abstract: Šunskų parapijos archyvus sovietų valdžios atėmė. Tik atsitiktinai yra išlikę vyskupų vizitacijų protokolai. Tačiau 1914 m. inventoriaus aprašas išlikęs tik Lenkijoje, kur saugojamas Lomžos vyskupijos archyve kartu su kitais buvusiais Seinų vyskupijos dokumentais, datuojamais iki vyskupo antano Karoso ištrėmimo iš Seinų. Ne visų vizitacijų ataskaitoje atsispindi visuminė parapijos būklė. Kai kuriose ataskaitose trūksta parapijos inventoriaus aprašo. Kartais vietoje vizitacijos protokolo randamas tik parapiją lankiusio vyskupo trumpas užrašas apie apsilankymą ir suteiktą sutvirtinimo sakramentą. Šunskų parapijos vizitacijos atspindi gana stabilią parapijos materialinę ir dvasinę būklę. Reguliariai parapijoje apsilankantis vyskupas arba jo pagalbininkai vyskupai čia suteikdavo dideliam žmonių skaičiui sutvirtinimo sakramentą. Kartais vyskupo vizitacijos, jeigu jos nebūdavo iškilmingos, apsiribodavo tiktai šio sakramento suteikimu. Atrodo, gana kukli vizitacija vyko 1941 m., kada jau buvo prasidėjęs antrasis pasaulinis karas. Iš vyskupų vizitacijų protokolų galime susidaryti pačios parapijos vaizdą
Šunskai parish archives were taken away by the Soviet government and only incidental bishops’ visit reports survived in the parish archives. However, the 1914s inventory survived in poland the Lomza diocese archives stored along former Seinai diocesan documents, dating back to the Bishop antanas Karosas exile from Sejny. not every visitation report fully reflects and discusses parish status. Some reports are missing the parish inventory. Sometimes instead a visit report there is found only the bishop’s brief statement of the visit to the parish and the giving of the sacrament of confirmation. the Šunskai parish visitations revealed the relatively stable material and spiritual condition of the parish. a regular visit to the parish by the bishop or by his assistant often had a large number receiving the sacrament of confirmation. Sometimes the bishop’s visitation, if not solemn, was confined only to the granting of this sacrament. It seems that quite a modest visitation took place in 1941, when World War II started. the bishops’ visit report provided us with the parish image as it was
Internet: http://www.litlogos.eu/L72/Logos_72_195_202_Zemaitis.pdf
http://www.litlogos.eu/L72/Logos_72_195_202_Zemaitis.pdf
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

152
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

12
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.