Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44621
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Karasevičiūtė, Salomėja
Title: Suaugusiųjų požiūris į IKT žinių visuomenėje
Other Title: Adult approach to ICT in a knowledge society
Is part of: Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives. Alytus : Alytaus kolegija, Nr. 1(1), 2012
Extent: p. 67-74
Date: 2012
Keywords: Informacinės komunikacinės technologijos (IKT);Suaugusiųjų mokymasis;Informacinis raštingumas;Žinių visuomenė;Information and communication technology (ICT);Adults learning;Information literacy;Knowledge-based society
Abstract: Straipsnyje siekiama atskleisti suaugusiųjų nuotolinio mokymosi reikšmę šiandieninėje informacinėje visuomenėje, pristatyti nuotolinio mokymosi atvejį ir aptarti suaugusiųjų nuotolinio mokymosi vertinimo rezultatus. Atliktas kiekybinis nuotolinio mokymosi vertinimo tyrimas atskleidė teigiamą besimokančiųjų požiūrį į nuotolines studijas bei įrodė, kad nuotolinis mokymas – reikšminga ir neabejotinai naudinga didaktinė sistema, sukurianti visaapimančio ugdymo prielaidas. Informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) industrija tapo vienas didžiausių ir greičiausiai augančių ekonomikos sektorių, darančiu įtaką mūsų gyvenimo, darbo ir mokymosi būdui bei inicijuojančiu šių sričių kaitą. IKT įtraukimas į visas ūkio veiklas yra neišvengiamas toms valstybėms, kurios nori pagerinti mokymo ir mokymosi procesų veiksmingumą. Taigi siekiant sėkmingo ir kokybiško IKT integravimo į mokymo(si) procesą, būtina mokyklas aprūpinti IKT, o mokytojus bei mokinius reikiamomis IKT kompetencijomis. Todėl straipsnyje yra nagrinėjama aktuali XXI amžiaus problema – mokytojų IKT kompetencija ir jos tobulinimas. Atliktas tyrimas pristato septynias mokytojų IKT kompetencijų sritis ir jų tobulinimo reikalingumą, siekiant sėkmingo IKT integravimo į mokymo(si) procesą: bazinių IKT kompetencijų; technologinių IKT kompetencijų; IKT politikos kompetencijų; IKT naudojimo etikos kompetencijų; IKT integravimo į mokomąjį dalyką kompetencijų; didaktinių metodų, pagrįstų IKT naudojimu, kompetencijų; mokymo(si) proceso su IKT valdymo kompetencijų
This paper aim is to reveal the importance of distance learning for adults in today's information society, to present the case of distance learning and to discuss the results of evaluation of adults distance learning. A quantitative assessment of distance learning study revealed a positive approach to distance learning and have shown that distance education – is an important and certainly a useful didactic system that provides holistic educational background. The industry of information and communication technologies (ICT) has become one of the largest and fastest growing sectors of the economy having an impact on our lives, work and ways of learning and initiating change in these areas. ICT inclusion into all aspects of economic activity is inevitable for those countries which want to improve the effectiveness of teaching and learning process. Seeking the success and quality of ICT integration into teaching (and learning) process, it is necessary to provide the schools by ICT and the teachers and students the necessary competencies of ICT. The article is considered the actual problem of the twenty-first century - the ICT competence of teachers and its development. In a study is presented the seven areas of teachers ICT competencies and the need of its improvement seeking of the successful ICT integration into the process of teaching (learning): basic ICT competencies, technological ICT competencies, ICT policy competencies, ethical use of ICT competencies, the ICT integration into teaching subject.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/44621
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.