Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/415
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kamuntavičienė, Vaida
Title: Mergaičių mokymas Kauno benediktinių vienuolyne XIX a
Other Title: Teaching girls at Kaunas Benedictine monastery in the 19th century
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, T. 15 (2015)
Extent: p. 55-62
Date: 2015
Keywords: Kauno benediktinių vienuolynas;Mergaičių mokykla;Apšvietos epocha;Benedictine Convent of Kaunas;School for Girls;Enlightenment
Abstract: Benediktinės nuo seno garsėjo švietėjiška veikla, steigė prie vienuolynų mokyklas. Būtent tokios vienuolynų mokyklos šalia namų mokymo buvo vienintelė alternatyva Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų mergaitėms. Straipsnio tikslas – surinkti išlikusias archyvinių dokumentų žinias apie mergaičių mokymą Kauno benediktinių vienuolyne bei apibūdinti šios mokyklos veiklą, pateikiant duomenų apie mokytojas, mokines bei mokymo turinį, nusakyti mokyklos reikšmę moterų švietimui. Nors tikėtina, kad pasaulietinės panelės mokytos Kauno benediktinių vienuolyne nuo pat jo fundacijos, t. y. 1624 m., tačiau mokymo poreikis sustiprėjo Apšvietos epochoje. Okupavusi LDK, Rusijos imperija iš pradžių skatino mergaičių mokymą vienuolyne, siekusi kuo didesnės moterų vienuolynų naudos visuomenei. Tačiau jau 1835 m. mokyti mergaites vienuolynuose buvo uždrausta, nes caro valdžia pajuto, kad vienuolės neugdė lojalių imperijai piliečių, puoselėjo bajoriškąsias ir katalikiškąsias vertybes. Yra duomenų, kad Kauno benediktinės tęsė mokomąją veiklą slapta. Mokytojos pasaulietės archyviniuose šaltiniuose minimos jau XVIII a. pabaigoje. Jos buvo vadinamos pasauliečių magistromis, mokė mergaites to, ką pačios mokėjo: religijos, skaityti, rašyti, aritmetikos, rankdarbių. 1834 m. mokyta ir geografijos, rusų bei lenkų kalbų. Didžiausią klestėjimą Kauno benediktinių mokykla pasiekė apie 1828–1835 m., tuomet mokėsi daugiausia (apie 17) mergaičių. Dalį neturtingų mergaičių vienuolės išlaikė bei mokė savo lėšomis, kitoms už gyvenimą bei mokslus sumokėdavo tėvai
The Benedictines are widely known for their education activities as they established monastic schools. In addition to learning at home, these schools were the only alternative for girls at the Grand Duchy of Lithuania. The aim of the present article is to collect the information from archive documents about teaching girls at Kaunas Benedictine monastery and to describe the activity of this school, providing data about the teachers, pupils, and teaching content, as well as describe the importance of school for women’s education. Even though it is likely that secular girls were taught at Kaunas Benedictine monastery since its foundation in 1624, the need for education strengthened during the Enlightenment. After the occupation of the Grand Duchy of Lithuania, the Russian Empire encouraged teaching girls at monasteries at the beginning as it sought more benefit of monasteries to the society. However, in 1835, it was forbidden to teach girls at monasteries because the Czarist government understood that nuns did not educate citizens loyal to the empire; they rather cherished noble and Catholic values. There are some data that the Benedictines in Kaunas continued education activities secretly. Archival sources provide the first information about secular teachers at the end of the 18th century. They were called secular magisters and taught girls the same things that they knew themselves: religion, reading, writing, arithmetic, and crafts. In 1834, geography, Russian, and Polish were also taught. The flourishing of the Benedictine school was reached in 1828–1835, when the highest number, 17 girls, were studying. A part of poor girls was supported and educated by the nuns, while parents paid for living and education of the others
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/415/1/ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_55-62.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/415
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2015, nr. 15
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_55-62.pdf181.78 kBAdobe PDFView/Open

Laisvai prieinamas internete

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.