Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39807
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita
Title: Mobingo prevencija : kompleksinis modelis individo, organizacijos ir sociumo lygmenyse
Other Title: Mobbing prevention: complex model on the levels of individual, organization and socium
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2011, Vol. 4(28)
Extent: p. 164-171
Date: 2011
Keywords: Individas;Mobingas;Modelis;Organizacija;Prevencija;Sociumas;Individual;Mobbing;Model;Organization;Prevention;Socium
Abstract: Pagrindinė mobingo prevencijos užduotis – optimaliai palaikyti tarpasmeninių santykių ir organizacinių procesų funkcionalumą, kurį gali garantuoti organizacijos kultūra (grindžiama tikslų ir vertybių kongruencija, pasitikėjimu, atvirumu), palankus organizacijos klimatas. Viena sudėtingiausių užduočių organizacijai yra ne tik surasti specialistus, lėšas jų paslaugoms apmokėti, pasirinkti metodus, bet ir keisti požiūrį į specifinius konfliktus, suvokti mobingo daromą žalą įvairiais lygmenimis – tiek individualiu, tiek organizacijos, tiek socialiniu. Mobingas – aktuali problema įvairiose socialinio gyvenimo, darbinės veiklos srityse. Ypač tose, kur egzistuoja intensyvūs stereotipų inspiruojami socialiniai veiksniai, pvz., tarp miesto ir kaimo, skirtingų socialinių sluoksnių. Tyrimo tikslas – suformuoti kompleksinį mobingo prevencijos modelį individo, organizacijos ir sociumo lygmenyje. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai: (1) Išanalizuoti mobingo prevencijos būdus; (2) Pristatyti kompleksinį mobingo prevencijos modelį. Tyrimo metodai. Straipsnis parengtas sisteminės mokslinės literatūros analizės, bendrosios ir loginės analizės, sintezės, analogijos, kompleksinio apibendrinimo ir lyginimo metodais. Modelinė struktūrograma suformuota išanalizavus užsienio ir Lietuvoje atliktų, tarp kurių – ir straipsnio autorės, darbus. Struktūrograma kurta įvertinant ir teorinius, ir praktinius tyrimų rezultatus. Mobingo prevencija orientuotina trimis kryptimis: potencialių aukų, potencialių puolėjų ir vadovų. Straipsnyje analizuojami mobingo prevencijos būdai.[...]
The main task of mobbing prevention is to optimally maintain functionality between interpersonal relations and organizational processes, which can be guaranteed by culture in organization (based on congruence of purposes and values, confidence, openness), favourable climate in organization. One of the most complicated tasks for the organization is not only to find specialists, finances to be paid to them, to choose the methods, but as well to change the attitude towards specific conflicts, to perceive mobbing damage on various levels – individual, organizational and social. Aim of the research is to form a complex model on the levels of individual, organization and socium. In order to achieve the aim the following objectives have been formulated: (1) to analyze the ways of mobbing prevention; (2) to present a complex model of mobbing prevention. Methods of the research. The article has been prepared on the basis of the following methods: analysis of systemic scientific literature, general and logical analysis, analogue, complex generalization and comparison. A model structural algorithm has been formed after having analyzed the works that have been pursued abroad as well as in Lithuania (the author’s works are included as well). The structural algorithm is developed evaluating theoretical as well as practical results. Mobbing prevention is orientated from three directions: potential victims, potential attackers and executives. In the article there are prevention ways against mobbing analyzed. Complex model of prevention ways against mobbing constructed by the author on individual (development of the employee’s social competence), organizational (acceptance, structure and content of organization of work and work interaction) and socium (social relationships and environment) levels is presented that reflects total efforts of all the levels that is orientated towards preventive decisions
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/40498
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

156
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.