Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39095
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Eidukvičienė, Rūta
Title: (Re)konstruktion der vergangenheit im neuen deutschen familienroman (unter besonderer berücksichtigung des romans "Die mittagsfrau" Von Julia Franck)
Other Title: Praeities (re)konstravimas naujame vokiečių šeimos romane (remiantis Julijos Franck romanu "Die mittagsfrau")
Is part of: Literatūra : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 50(5) 2008
Extent: p. 35-46
Date: 2008
Keywords: Franck, Julija;Romanas vokiečių;Atmintis;Šeimos romanas;Franck, Julia;Novel;Memory;Family narrative
Abstract: Pastaraisiais metais šeimos romano žanras Vokietijoje išgyvena savotišką renesansą. Prie šio populiarumo itin prisidëjo trečiosios pokario kartos pastangos rekonstruoti šeimos istoriją, ypač senelių kartos išgyvenimus XX a. istorinių kataklizmų metu. Remiantis Julijos Franck romanu Die Mittagsfrau, kuris 2007 m. buvo pripažintas geriausiu Vokietijos romanu, straipsnyje aptariami naujojo šeimos romano turinio ir formos bruožai (autobiografinio vaizdavimo ir fikcijos sintezë, istorinio konteksto susiaurinimas iki vienos ðeimos likimo, jaunosios kartos pastangos suprasti, o kartais netgi pateisinti seneliø ir tëvø veiksmus tarpukario ir karo metais, keleto pasakojimo perspektyvø derinimas ir kt.). Autorë romane bando ne tiek atkurti, kiek sukurti niekada nematytos moèiutës (ið dalies ir tëvo) gyvenimo istorijà, taèiau skirtingai nei daugelis kitø vokieèiø autoriø ji neapraðinëja paties praeities rekonstravimo, t. y. ðeimos relikvijø ar istoriniø ðaltiniø paieðkos, proceso. Pagrindinis dëmesys sutelkiamas á ðeimos tarpusavio santykiø bei intymiø vidiniø moters iðgyvenimø vaizdavimà, taèiau kartu palieèiamas ir bendras XX a. politinis bei socialinis kontekstas, pvz., 3-ojo deðimt. ekonominë krizë, Berlyno bohemos gyvenimas, nacionalsocializmo iðkilimas, þydø persekiojimas, pokario suirutë. Toks istorinio pobûdþio ðeimos romanas atskleidþia prieðtaravimus tarp individualios ir oficialiosios atminties, atliepia aktualias istorines diskusijas bei prisideda prie kultûrinës vokieèiø tautos atminties formavimo
Internet: http://www.leidykla.eu/fileadmin/Literatura/50__5_/35-46.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.