Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38331
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Keblaitė, Živilė;Stravinskienė, Vida
Title: Dubysos upės vandens kokybės vertinimas Raseinių rajone
Other Title: Evaluation of Dubysa water quality in Raseiniai region
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1
Extent: p. 107-110
Date: 2011
Keywords: Dubysa;Vandens kokybė;Deguonis;BDS7;Azoto junginiai;Fosforo junginiai;Dubysa;Water quality;Oxygen;BOD7;Nitrogen compounds;Phosphorus compounds
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti Dubysos vandens kokybę Raseinių rajone. Straipsnyje analizuojama šios upės vandenyje ištirpusio deguonies, biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7), amonio azoto, mineralinio azoto, bendrojo azoto, nitritų, nitratų, bendrojo fosforo ir fosfatų vidutinės daugiametės koncentracijos dinamika 1997–2009 m. bei Raseinių miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumas 2000–2009 m. Nustatyta, kad pagal bendrojo užterštumo rodiklius Dubysos vanduo Raseinių rajone yra labai švarus (I kokybės klasė). Pagal mineralinio azoto kiekį, konstatuojama, kad ties Kaulakiais vanduo mažai užterštas (III kokybės klasė), o ties Ariogala – užterštas vidutiniškai (IV kokybės klasė). Pagal fosfatų koncentraciją vandenyje Dubysa priskiriama švarioms upėms (II kokybės klasė). Skirtumas tarp vandens kokybės klasių rodo, kad pratekant per Raseinių rajoną į šią upę patenka skirtingos mineralinių ir organinių medžiagų koncentracijos. 1997–2009 m. skirtinguose tyrimų vietose vidutinė daugiametė BDS7, amonio azoto, nitritų, bendrojo fosforo ir fosfatų koncentracija neviršijo DLK. Tai lėmė stambių pramonės įmonių nebuvimas Raseinių rajone ir palyginti greita upės tėkmė – teršalams patekus į vandenį jie greitai praskiedžiami. Vertinant vandens kokybę pagal nitratų koncentraciją (paviršiniuose vandenyse dažniausiai aptinkamas 0,003 mg/l nitratų), galime teigti, kad upės vanduo yra smarkiai užterštas šiais azoto junginiais. Ištirpusio deguonies koncentracija upėje analizuojamu laikotarpiu viršijo 6 mg/l, t. y. šio hidrocheminio rodiklio koncentracija viršijo žuvininkystei taikomą normą MKL. Raseinių nuotekų valymo įrengimai dirba gana efektyviai: pagal bendrąjį azotą išvalymo efektyvumas – 79,6 %, pagal BDS7 rodiklį – 93,4 %, o pagal skendinčias medžiagas – 92 %
The aim of study – to evaluate water quality of Dubysa river in Raseiniai region. The paper analyzes the dissolved oxygen, biochemical oxygen demand (BOD7) and ammonium nitrogen, mineral nitrogen, total nitrogen, nitrites, nitrates, phosphates and total phosphorus concentration dynamics in 1997–2009 and Raseiniai waste water treatment efficiency in 2000–2009. It was found, that according to biochemical oxygen demand water is very clean (I quality class). Study of water quality according to the nitrogen concentration showed, that near the Kaulakiai water is slightly (III quality class), but near Ariogala – an average of polluted (IV quality class). According to phosphates concentration Dubysa is clean river (II quality class). At research areas of multi-annual average BOD7, ammonium nitrogen, nitrite, total phosphorus and phosphate levels did not exceed the MRL in 1997–2009. This mean that Raseiniai region is not industrial, and that the river flow is relatively fast – spills into the water they are rapidly diluted. The assessment of water quality according to generally nitrate concentrations in surface waters found in the hydrochemical characteristic quantity (0,003 mg/l), we can say that the river water is severely polluted by nitrogen compounds. Concentration of the dissolved oxygen in water has exceeded of 6 mg/l – hydrochemical indicator of the fishery has exceeded the rate applicable to MKL in all study years. Raseiniai waste water treatment enterprise is working quite effectively: by total nitrogen removal efficiencies – 79,6 %, according to BDS7 rate – 93,4 %, according to material in suspension – 92 %
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38331
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.