Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36835
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pečeliūnaitė, Angelė
Title: Bibliotekų veiklos ir bendruomenės narių gyvenimo kokybės sąsajos: nepriklausomas Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų tyrimas
Other Title: The relation between library activities and community members’ quality of life: an independent study of Lithuanian county public libraries
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2018, nr. 9(2), p. 61-87
Date: 2018
Keywords: Bibliotekos paslaugų poveikis;Impact of library services;Adaptuota SERVQUAL metodika;Pageidaujami lūkesčiai;Suvokta paslaugų kokybė;Adapted SERVQUAL methodology;Desired expectations;Perceived quality
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama, koks yra Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų (AVB) teikiamų paslaugų poveikis vietos bendruomenei. Daroma prielaida, kad bibliotekų viešosios paslaugos ir kultūrinė edukacinė veikla keičia bendruomenės narių gyvenimo kokybę (GK). Atliktas reprezentacinis penkių Lietuvos AVB bendruomenių tyrimas (apklausa). Pasiūlyta struktūruota dviejų dalių nauja tyrimo metodika. 1-ojoje tyrimo dalyje, taikant adaptuotą SERVQUAL metodą, įvertinta paslaugų kokybė ir vartotojų pasitenkinimas paslaugomis GK kontekste. Reikšmingos šios paslaugų kokybės dimensijos – apčiuopiamumas, patikimumas ir efektyvumas. Galutiniai pasitenkinimo paslaugomis tyrimo rezultatai apibendrinti pageidaujamiems lūkesčiams: AVB organizuoti mokymai pranoksta lūkesčius, informacinės paslaugos atitinka lūkesčius, o kultūrinė švietėjiška veikla ir partnerystės renginiai neatitinka pageidaujamų lūkesčių. 2-ojoje tyrimo dalyje atliktas tiesioginis AVB veiklos poveikio GK įvertinimas, atsižvelgiant ne tik į teikiamas paslaugas, bet ir į vartotojo emocinį pasitenkinimą bibliotekos aplinka, supančia atmosfera, aptarnaujančiuoju personalu. Čia svarbios santykių kokybės ir rezultato kokybės dimensijos. 64 proc. respondentų nurodė, kad bibliotekos įtaka jų gyvenimo kokybei sudaro per 30 proc. Didžiausią įtaką bendruomenės narių gyvenimo kokybei daro bibliotekininko kompetencija, paslaugumas, tarpusavio santykiai ir komunikacija. Tyrimas patvirtino koreliaciją tarp AVB veiklos ir bendruomenės GK, tačiau taip pat atskleidė esantį silpną bendruomeniškumo jausmą, komunikacijos spragas informacijos efektyviai sklaidai pasiekti.
The article focuses on the impact of the services of Lithuanian County Public Libraries (CPL) to local communities. It is assumed that the library public services influence community members’ quality of life (QoL). The representative survey was conducted in five Lithuania CPL communities. We proposed a new research method consisting of two parts. Firstly, using the adapted SERVQUAL research techniques, we evaluated the quality of library services and consumer satisfaction in the context of the QoL. The quality of service is associated with the dimensions of tangibility, reliability and efficiency. The final research of satisfaction is summarised in the desired expectations. The results are the following: training surpasses the expectations and information services are in line with expectations, but cultural, educational and partnership activities do not meet the desired expectations. Secondly, we have examined library activities as the direct impact on consumers’ QoL as taking into account not only the provided services, but also the users’ emotional satisfaction, library environment, its friendly atmosphere, its staff and their relationships. It should be noted that 64 percent of respondents believed that the library affected their QoL more than by 30 percent. The CPL is the centre of attraction in which community members can pursue their interests: work, learn, communicate, rest, surf the internet or work as volunteers. We determined that the expertise of librarians, their helpfulness and attention to users made the most significant impact on the community QoL. The study confirmed a correlation between the CPL activities and community QoL. It also revealed some communication gaps between library and community that prevented an effective dissemination of information.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36835
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2018, nr. 9(2)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

182
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.