Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35165
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Augutienė, Elvyra
Title: Matematikos mokymosi poreikis ir priemonės moksleivių ir studentų požiūriu
Other Title: The need of and material of learning mathematics according to pupils and students
Is part of: Holistinis mokymasis, 2016, nr. 2, p. 59-70
Date: 2016
Keywords: Matematikos dėstymas;Matematikos poreikis;Matematikos mokymosi priemonės;Elektroniniai mokymosi šaltiniai;Mathematics teaching;Mathematics need;Mathematics learning tools;Electronic learning resources
Abstract: Straipsnyje pristatomas studentų ir moksleivių požiūris į įvairias jiems prieinamas mokymo priemones ir šaltinius. Taip pat apžvelgiama ir analizuojama studentų nuomonė apie matematikos kursą programoje, jo reikalingumą, panaudojimą studijose ir matematikos poreikį būsimoje profesijoje. Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kaip studentai ir (arba) moksleiviai vertina ir naudoja spausdintines ir internetines mokymo priemones, ar jų pasirinkimas priklauso nuo mokymosi pasiekimų. Tirta, ar pasikeičia moksleivių požiūris į mokymosi priemones jiems tapus studentais, vertinta studentų nuomonės kaita skirtinguose kursuose, palyginti jų atsakymai apie matematiką, kai ji dar dėstoma ir kai dalykas jau nebedėstomas. Tyrimo, atlikto Kauno technikos kolegijoje, rezultatai parodė, kad tarp besimokančiųjų, nepriklausomai nuo jų mokymosi rezultatų, dominuoja spausdintinės mokymosi priemonės, studentai matematikos kurso apimtimi yra patenkinti, nors dalis iš jų norėtų turėti galimybę pasirinkti papildomus matematikos taikomuosius dalykus.
The article introduces the opinion of students from schools and higher education institutions on various types of teaching material and sources accessible to them. It also surveys and analyses the opinion of students on the course of Mathematics in the curriculum, the need for it, and its applicability during their studies and future occupation. The aim of this article is to identify how school / university students treat and use printed and online material and whether the selection thereof depends on learning achievements. The article also analyses whether school students treat learning material differently after they become university students; it also assesses the change in student opinion in different courses, and compares their replies about Mathematics when it is still / no longer taught at the course. The results of research conducted in Kaunas University of Applied Engineering Sciences have revealed that, irrespective of learning achievements, the students who are still learning Mathematics prefer the printed learning material; moreover, they are also content about the scope of the course of Mathematics, even though a part of them would like to have an option to select additional applied subjects of Mathematics.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35165
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35165
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2016, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

148
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

140
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.