Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34564
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kreivėnaitė, Justina
Supervisor: Tūtlys, Vidmantas
Title: Atžvalga į profesijų kaitą ir nacionalinę kvalifikacijų sistemą rengiant profesijos bakalauro studijų programas
Other Title: Reference to the occupational change and national system of qualifications in the curriculum design of professional bachelor study programmes
Extent: 70 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Kvalifikacija;Profesija;Studijų programa;Pokyčiai;Qualification;Occupation;Study program;Changes
Abstract: Tyrimo problema. Profesijų atsiradimas yra savaiminis procesas, nulemtas įvairių socialinių, ekonominių kultūrinių ir politinių veiksnių. Vienas esminių naujos profesijos formalizavimo ir jos institucionalizavimo rezultatų yra kvalifikacija. Kvalifikacijų sudarymas neišvengiamai (daugiau ar mažiau) redukuoja realų profesinės veiklos turinį, kadangi net tikslus veiklos uždavinių ir jų keliamų reikalavimų aprašymas tėra tik tam tikras šios veiklos turinio atspindys, negalintis pilnai apimti visų veiklos turinio aspektų (Young, 2008). Nėra pakankamai atsikleista kaip profesijų kaita įtakoja naujų profesinių kvalifikacijų sudarymo procesus, todėl tai kelia įvairius iššūkius užtikrinant kvalifikacijų atitikimą profesijų pasaulio ir darbo rinkos kaitai. Tyrimo klausimas: kaip rengiant profesijos bakalauro studijų programas yra atsižvelgiama į profesijų ir nacionalinės kvalifikacijų sistemos pokyčius? Tyrimo objektas: atžvalga į profesijų ir nacionalinės kvalifikacijų sistemos pokyčius rengiant profesijos bakalauro studijų programas. Tyrimo tikslas: įvertinti, kaip rengiant profesijos bakalauro studijų programas yra atsižvelgiama į profesijų ir nacionalinės kvalifikacijų sistemos pokyčius. Išvados. Rengiant profesijos bakalauro studijų programas yra stengiamasi atsižvelgti į vykstančius pokyčius. Studijų programų rengėjai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, siekia parengti studijų programas, kurios atlieptų darbo rinkos poreikius, suteikti žinias, ugdyti gebėjimus, kurie bus reikalingi užsiimant profesine veikla. Nesant profesiniams standartams, remiamasi įvairias pirminiams ir antriniais šaltiniais bei užsienio šalių patirtimi, tačiau tai kartais negali atsispindėti realių tendencijų vyraujančių Lietuvoje.
Problem of the research. Occupation emergence is natural process determined by various social, economic, cultural and political factors. One of the most essential results of new occupation formalization and institutionalization is qualification. Composition of qualification inevitably (more or less) modifies a real content of occupational work process. Even accurate description of occupational tasks and their requirements are just reflection of occupational activity content, which cannot fully cover all aspects of the content of activity (Young, 2008). There is not enough revealed how occupational changes influences composition process of new occupational qualification. Therefore, it raises challenging issues ensuring accordance between occupational and labour market changes. Research question: how profession bachelor studies programmes are organized, taking into consideration to occupational and national qualification systems changes? Object of the research: reference to occupational change and national system of qualifications in the curriculum design of professional bachelor study programmes. Aim of the research: to evaluate how is designed professional bachelor study programmes taking into consideration to occupational and national qualification systems changes? Findings of the research. Study programmes designers try to respond to ongoing changes. They collaborate with social partners in order to prepare studies programmes, which are relate to labour market needs, provide useful knowledge, competences. Then there where are no profession standards, study programme organisers use various sources and foreign countries practice but it cannot to reflect real situation in Lithuania.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34564
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34564
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
justina_kreivenaite_md.pdf1.52 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

163
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.