Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33959
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Guzewicz, Fr. Wojciech
Title: Działalność formacyjna Akcji katolickiej w międzywojennej diecezji Lomżyńskiej
Other Title: Ugdomoji Katalikų akcijos veikla tarpukariu Lomžos vyskupijoje
Catholic action’s formative activity in the between the wars Łomża’s diocese
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 26(54), p. 67-85
Date: 2008
Keywords: Social catholicism;Catholic action;Formative activity;Organizational meetings;Retreats;Trainings;Congresses;Manifestations;Socialinis katalikiškumas;Katalikų akcija;Ugdomoji veikla;Organizaciniai susitikimai;Globa;Kongresai;Manifestacijos
Abstract: In the given article it is discussed the Catholic Action’s formative activity over a territory of the Łomża’s Diocese from 1931 to 1939, ie. since a moment of Catholic Action’s initiation in the Diocese until the Second World War’s outbreak. That activity was developed in order „to exercise its members into enlightened and active members of the Catholic Church, to prepare them to the apostolate, and to propagate the Catholic principles in all the domains of life and culture“. It indicates a threefold direction of the activity: religiousmoral formation of the members, preparation to the social activity, ie. education of the social workers in a religious domain, and formation of the culture of personal and social life. Mostly it was developed through various organizational meetings, spiritual retreats and exercises, courses of instructions, competitions, reunions, and manifestations. The Catholic Action activity was discontinued by the German and Soviet armies’ invasion of the Polish territory. Nevertheless the values, as used by the Catholic Action to the formation of society, helped to survive nightmarish days of the occupation, and to testify to the Christianity in the extreme conditions actually.
Šiame straipsnyje analizuojama ugdomoji medžiaga, kurią naudojo Lomžos vyskupijos Katalikų akcija 1931– 1939 m., t. y. nuo jos įkūrimo vyskupijoje iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. Veiklos buvo imtasi, kad priklausantys organizacijai „būtų ugdomi apsišvietusiais ir aktyviais Katalikų Bažnyčios nariais ir kad jie būtų parengti apaštalauti, taip pat skleisti katalikiškuosius principus visose gyvenimo ir kultūros srityse“. Išryškėja triguba veiklos kryptis: religinis-moralinis priklausančiųjų organizacijai ugdymas, rengimasis socialinei veiklai, t. y. socialinių darbuotojų religinis švietimas, bei asmeninio ir socialinio gyvenimo kultūros ugdymas. Tai buvo plėtojama daugiausia per įvairius organizacinius susirinkimus, dvasinės globos būdus ir pratybas, instruktažus, varžybas bei manifestacijas. Katalikų akcijos veiklą sustabdė nacių ir sovietų invazijos į Lenkiją. Tačiau vertybės, kuriomis Katalikų akcija grindė visuomenės ugdymą, padėjo žmonėms išgyventi okupacijos košmarą ir praktiškai išlaikyti krikščionybę ypatingomis sąlygomis.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33959
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33959
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 25(53)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.