Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33502
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Matulis, Saulius
Title: Lietuvos ateitininkijos fenomenas XX a. ir XXI a. sandūroje: tautą ir visuomenę atnaujinančių religinių pažiūrų raiška
Other Title: The phenomenon of Lithuanian Ateitininkai at the turn of the 20th and 21st centuries: the renewal of a nation and society in terms of religion
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 35(63), p. 111-122
Date: 2010
Keywords: Ateitininkijos fenomenas;Tauta ir visuomenė;Religinės pažiūros;Phenomenon of ateitininkai;Nation;Society;Religious outlook
Abstract: Straipsnyje analizuojama Lietuvos ateitininkijos veikla, kaip Lietuvos kultūrinis religinis fenomenas, apžvelgiama jos raidos istorija tautos religinių pažiūrų kontekste. Ateitininkų federacija, įkurta 1910 m., tarpukario Lietuvoje išaugo į stiprią visuomeninę-kultūrinę srovę. Šalies istorijoje ateitininkai buvo ir išlieka laiko patikrinta bendruomenė, krikščioniškosios moralės tiesas derinanti su modernia šiandiena. Ypač reikšminga ateitininkų, išugdžiusių daug inteligentijos, veikla. Ateitininkijai priklausė plačiai žinomos asmenybės: rašytojas V. Mykolaitis-Putinas, poetai B. Brazdžionis, K. Bradūnas, filosofai S. Šalkauskis, A. Maceina, J. Girnius, istorikas Z. Ivinskis, visuomenės veikėjai P. Dovydaitis, J. Ambrazevičius-Brazaitis, A. Damušis ir daugelis kitų. Lietuvių tautos gyvenime ateitininkija ilgą laiką vaidino lemiamą vaidmenį – narsiai kovojo už tautos išlikimą, valstybės nepriklausomybę. Veikdama pogrindyje ne tik įgyvendino katalikiškumo ir tautiškumo principus, bet ir dalį restitucijos uždavinių, subrandino laisvės kovotojus ir jų rėmėjus.
The article analyzes the activities of Lithuanian ateitininkai (Catholic Federation ATEITIS) as a cultural phenomenon, describes its history, the renewal of religious outlook in the nation. Ateitininkai federation, established in 1910, grew into a strong social-cultural trend in interwar Lithuania. In the country’s history, ateitininkai was and remains a time-tested community, adjusting Christian moral truths to modern days. Particularly meaningful were ateitininkai activities in educating the intelligentsia. A lot of famous people belonged to them, such as a novelist V. Mykolaitis-Putinas, poets B. Brazdžionis, K. Bradūnas, philosophers S. Šalkauskis, A. Maceina, J. Girnius, a historian Z. Ivinskis, public figures P. Dovydaitis, J. Ambrazevičius-Brazaitis, A. Damušis and many others. Ateitininkai played an important role in Lithuania’s life, fighting for national independence. Acting in the underground, they not only followed the principles of Catholicism and nationality, but also strove to implement restitution goals, nurtured freedom fighters and their supporters.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33502
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33502
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 35(63)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

150
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

194
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.