Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32992
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Andrikienė, Laima;Vaičiūnienė, Rūta
Title: Lyčių nelygybė Lietuvoje: analizė ir vertinimas remiantis Lyčių lygybės indeksu 2015 (EIGE)
Other Title: Gender inequality in Lithuania. Analysis and evaluation based on the Gender Equality Index 2015 (by EIGE)
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2016, nr. 7(1), p. 33-52
Date: 2016
Keywords: Lyčių nelygybė;Lyčių lygybės indeksas;Europos lyčių lygybės institutas (EIGE);Europos Sąjunga;Gender inequality;Gender Equality Index;European Institute for Gender Equality (EIGE);European Union
Abstract: Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, įvairūs pokyčiai, tokie kaip moterų užimtumo didėjimas, tradicinių lyčių vaidmenų ir požiūrių į lyčių lygybę kaitos procesai ar legitimuotos ir instituciškai palaikomos lyčių lygybės skatinimo formos, deja, neduoda teigiamo postūmio, atvirkščiai, Lietuvoje tenka pripažinti didėjanti atotrūkį tarp lyčių. Kaip rodo EIGE sukurtas ir visoms ES valstybėms narėms apskaičiuotas Lyčių lygybės indeksas 2015 m., 2005 m., 2010 m. ir 2012 m., lyčių asimetrija Lietuvoje augo, kai lyčių lygybės vidurkis visoje ES didėjo. Neigiama tendencija fiksuojama keturiose iš šešių pagrindinių sričių: darbas, žinios, laikas, galia. Teigiama – pinigų ir sveikatos srityse. Didžiausias atotrūkis nuo ES vidurkio įžvelgiamas laiko, galios ir pinigų sferose. Viena svarbiausių tokio atotrūkio priežasčių yra moteris slegianti dvigubo užimtumo našta ir nelygiavertis pareigų pasiskirstymas šeimoje. Moterų rūpybos namų ūkiuose naštą palengvintų įvarios vyrų įtraukimo į šeimos gyvenimą priemonės ir gerai išvystyta priežiūros, ypač vaikų ir senelių, paslaugų infrastruktūra. Tačiau tokiems pokyčiams įgyvendinti vien formalios valdžios laikysenos nepakanka. Tyrimai atskleidžia neigiamas daugumos Seimo narių nuostatas, kai lyčių lygybės įgyvendinimo priemonės laikomos grėsmingomis, todėl būtina aktualizuoti visokeriopą, ypač ekonominę, lyčių lygybės naudą įvairiais lygmenimis: šeimos, įdarbinimo, visuomeniniu ir politiniu.
Lithuania’s membership in the EU, and various changes such as an increase in women’s employment, changing both traditional gender roles and attitudes to gender equality, legitimised and institutionally supported promotion forms of gender equality, unfortunately, do not give a positive impetus. On the contrary, we have to admit the increasing gender gap in Lithuania. According to the Gender Equality Index 2015 created and calculated by EIGE, in 2005, 2010 and 2012, the gender asymmetry in Lithuania grew, when the average gender equality throughout the European Union increased. The negative trend has been recorded in four of the six key domains: work, knowledge, time, and power, while positive – in other two domains, namely, money and health. According to the Gender Equality Index 2015, the biggest gap between Lithuania and the EU average is visible in the domains of time, power, and money. One of the main reasons for this gap is a double burden of employment and the unequal distribution of family responsibilities women are facing. More effective measures of men’s involvement in family life and a well-developed care service infrastructure, especially for children and elderly members of the family, would facilitate women’s care burden of households. However, such changes cannot be achieved by formal position of the political leadership of the country only. Research reveals negative attitude of the Lithuanian decision makers (for instance, members of Parliament) towards implementation of gender equality measures in Lithuania. It is therefore necessary to actualise all, particularly economic, gender equality benefits at different –family, employment, social and political – levels. Keywords: gender inequality, Gender Equality Index, European Institute for Gender Equality (EIGE), European Union.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32992
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32992
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2016, nr. 7(1)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

80
checked on Sep 6, 2019

Download(s)

234
checked on Sep 6, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.