Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBurba, Domininkas
dc.date.accessioned2016-11-15T08:27:09Z
dc.date.available2016-11-15T08:27:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2335-8769
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/32704
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/32704-
dc.description.abstractTiriant teisinius bajorų pasauliečių ir katalikų dvasininkų bei vienuolių konfliktus XVII a. Vilniuje aiškėja, kad tokių bylų būta nemažai. Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų, Lietuvos metrikos asesorių teismo, Lietuvos iždo tribunolo bylų medžiaga suteikia nemažai informacijos apie ekonominius finansinius ir smurtinius konfliktus Vilniaus erdvėje. Ekonominiai finansiniai konfliktai dažniausiai kildavo dėl mokesčių, prekybos, muitų Vilniuje tarp bajorų pasauliečių ir dvasininkų bei vienuolių. Kita nemaža bylų grupė – konfliktai dėl skolų negrąžinimo. Buvo konfliktų ir dėl nuosavybės, dėl statant padarytų nuostolių, testamentų, bet jie nebuvo dažni. Iš smurtinių konfliktų galima išskirti kūno sužalojimo, nelegalaus įkalinimo, miesto namų užpuolimo ir plėšimo. Nors gausiausi buvo kūno sužalojimo nusikaltimai, proporcingai (palyginti su kitais Vilniaus paviete įvykusiais bajorų nusikaltimais) aiškėja, kad jie buvo retesni nei tokie mažai paplitę nusikaltimai kaip miesto namų užpuolimai. Straipsnyje analizuojama medžiaga neleidžia spręsti apie kažkokius sisteminius konfliktus tarp dviejų visuomenės sluoksnių, tai buvo daugiau tik asmeniniai, kai kada instituciniai konfliktai. Vertinant bylų informaciją galima teigti, kad sprendžiant smurtinius ir nesmurtinius konfliktus tarp bajorų pasauliečių bei katalikų dvasininkų Vilniuje juntamas tam tikras lygiavertiškumas. Bajorai pasauliečiai bei dvasininkai buvo iš esmės vieno luomo atstovai. Nors jų statusas ir priklausymas institucijoms buvo skirtingas, bet interesai, erdvė, padėtis visuomenėje, galimybės per teisminį procesą, net gyvenimo būdas buvo iš esmės tapatūs. Dažnai dvasininkai atstovavo būtent savo giminės, o ne savo visuomeninio sluoksnio interesams.en_US
dc.description.abstractWhile investigating the legal conflicts between lay gentry and Catholic clergy (priests and monks) in 18th century Vilnius, it becomes evident that such cases were not rare. Data available from Vilnius District castle and land courts, Lithuanian Metrics’ Assessor Court, and the Tribunal of the Lithuanian Treasury disclose considerable information about economic and financial as well as violent criminal conflicts in Vilnius. In the economic financial sphere, the main court cases were related to taxes, trade, and customs. Another large group of cases involved conflicts concerning non-payment of debts. Moreover, there also were conflicts related to property, losses incurred during construction, and wills, but these were less common. The conflicts involving criminal violence were of these types: bodily injury, illegal imprisonment, home invasion, and robbery. Although bodily injuries were the most numerous proportionally (compared with other crimes committed by nobles in the district of Vilnius), such crimes were even more rare than such already infrequent crimes as, for example, assaults upon city houses. Analyzing these data does not disclose the presence of any systematic conflicts between two layers of society; rather, these conflicts usually were personal or sometimes institutional in nature. The data allow the conclusion that the resolution of both violent and non-violent conflicts between lay nobles and Catholic clergymen in Vilnius shows a certain equity. The lay noblemen and the clergymen generally were representatives of the same social class. Even though their status and institutional affiliation might have been different, their interests, their temporal and geographical location, their position in society, their rights and the possibilities open to them in the judicial process, even their lifestyles in general were similar. Often the clergy represented the interests of their family rather than that of their social class.lt_LT
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofDarbai ir dienos, 2014, nr. 61, p. 281-295lt_LT
dc.rightsLaisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectTeisiniai ginčailt_LT
dc.subjectKatalikų dvasininkailt_LT
dc.subjectVienuoliailt_LT
dc.subjectBajoraien_US
dc.subjectVilniuslt_LT
dc.subjectMiestaslt_LT
dc.subjectLegal disputesen_US
dc.subjectCatholic clergyen_US
dc.subjectGentryen_US
dc.subjectNobilityen_US
dc.subjectCityen_US
dc.titleBajorų pasauliečių ir katalikų dvasininkų bei vienuolių teisinių ginčų ir konfliktų specifika Vilniaus mieste XVIII amžiujelt_LT
dc.title.alternativeLegal conflicts of lay nobles with catholic clergymen in 18th century Vilniusen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc94(474.5) Lietuvos istorija / Lithuanian history
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2014, nr. 61
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.