Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31984
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kracl, Carrie L.
Title: Managing small group instruction through the implementation of literacy work stations
Other Title: Mažų grupių instrukcijų valdymas įgyvendinant raštingumo ugdymo kampelių / stotelių metodiką
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2012, [Vol.] 10, p. 27-46
Date: 2012
Keywords: Classroom management;Early literacy;Effective teaching;Literacy stations;Klasės valdymas;Ankstyvas raštingumas;Efektyvus mokymas;Raštingumo punktai
Abstract: Background. Literacy work stations are one way to provide students a classroom environment that meets the characteristics of effective literacy classrooms, allows the teacher to work with small groups, and keeps students engaged in literacy throughout the day. Through modeling, a gradual release of responsibility, creating a risk free environment, independent work levels, materials, and clear, explicit expectations, students are more likely to successfully engage in literacy work stations and allow the teacher to work with students in small group instruction without interruptions. Purpose. The purpose of this study was to explore the feelings, beliefs and impressions of the teachers after implementing literacy stations as a form of management during the small group instruction block. Method. This case study examined four first grade teachers implementing literacy work stations in their classrooms. Through interviews and observations, this study looked at the implementation of literacy work stations and the teacher perceptions of managing small group instruction following the professional development. Results. Four themes emerged from this study: The “I Can…” List, Schedule Issues, Group Numbers, and Professional Development: Teachers Seeking Feedback. Conclusion. Adding the “I can…” lists to centers/stations allowed students to make decisions, work independently, increase engagement, and allowed the teacher to teach in the small group without interruptions. The number of students working together in literacy work stations, as well as their ability level, seemed to impact the quality of the small group instruction block based on student engagement data during observations. Schedule issues impacted the effectiveness of the small group instruction block and the implementation of literacy stations. Teachers believed that the quality of the small group instruction block could be improved with longer periods of uninterrupted instruction, a decrease in the flow of students in and out of the class, and the inclusion of a paraprofessional in the classroom. This study on literacy work stations also confirmed that many teachers want professional development but desire feedback and support in order to fully implement the instructional practices.
Problema. Raštingumo ugdymo kampeliai / stotelės (angl. literacy work stations) – vienas iš būdų, suteikiančių mokiniui tokią aplinką klasėje, kuri atitinka efektyvaus raštingumo mokymo aplinkos klasėje charakteristikas ir leidžia mokytojui ugdant raštingumą užimti mokinius mažomis grupėmis visą dieną. Pasitelkus situacijos modeliavimą, palaipsniui suteikiant daugiau atsakomybės, sukūrus saugią aplinką, savarankiškus darbo lygius, įrangą ir aiškius lūkesčius, mokiniai bus labiau linkę sėkmingai įsijungti į veiklą raštingumo ugdymo kampeliuose ir leisti mokytojui dirbti be pertrūkių mažose grupėse. Tikslas. Šio tyrimo tikslas – ištirti jausmus, mintis ir įspūdžius, kuriuos teko išgyventi mokytojams naudojant raštingumo kampelius kaip valdymo būdą instrukcijoms teikti mažose grupėse. Metodika. Šioje atvejo analizei naudojant apklausos ir stebėjimo metodus, tyrinėjama keturių pirmos klasės mokinių mokytojų, įgyvendinančių raštingumo kampelius klasėje, patirtis. Rezultatai. Atsiskleidė keturios temos: „Aš galiu...“ sąrašas, tvarkaraščio klausimai, grupių dydis ir profesinis tobulėjimas: grįžtamojo ryšio suteikimo mokytojams poreikis. Išvada. Įdiegus „Aš galiu...“ sąrašus į raštingumo punktus / centrus, mokiniai gali priimti sprendimus, dirbti savarankiškai, didinti užimtumą, mokytojai gali be trukdymų dirbti mažose grupėse. Kartu dirbančių mokinių skaičius, kaip ir gebėjimų lygis, grindžiant mokinių užimtumo stebėjimais, atrodė, teigiamai veikia mažų grupių instruktavimo sritį. Tvarkaraščio klausimai taip pat turėjo teigiamą įtaką instrukcijų ir raštingumo kampelių įgyvendinimui. Mokytojų nuomone, instruktavimą galima pagerinti įtraukus ilgesnį nepertraukiamą instruktavimą ir sumažinus mokinių judėjimą iš klasės ir į klasę, kaip ir paraprofesionalo įtraukimą į darbą. Šis raštingumo kampelių / stotelių tyrimas patvirtino, kad dauguma mokytojų pageidauja profesinio tobulėjimo, tačiau nori ir grįžtamojo ryšio bei palaikymo, kad galėtų įgyvendinti praktinį instruktavimą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31984
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31984
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2012, [vol.] 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.