Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31508
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Karčiauskaitė, Indrė
Title: Kitiems ir sau : moterų draugijų veikla Kaune
Other Title: For others and oneself : activities of women organizations in Kaunas
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2005, nr. 6, p. 137-148
Date: 2005
Keywords: Lietuvių katalikių moterų draugija;Lietuvos moterų taryba;Moterų taryba;Lietuva;Lithuanian Catholic Women Organization;Council of Lithuanian Women;Lithuania
Abstract: XX a. 3-iame dešimtmetyje Lietuvoje pastebimas aktyvesnis moterų organizacijų kūrimasis. Ypač populiarios buvo labdaringos ir savišvietos organizacijos. Moterų organizacijų veikla neapsiribojo rūpinimusi savo pačių gerove, bet visų pirma kėlė sau uždavinius pasitarnauti plačiajai visuomenei. Straipsnyje aptariama labdaringa, švietėjiška ir socialinė moterų organizacijų veikla Kaune 1918–1940 m. Rimtas dėmesys skirtas Lietuvių katalikių moterų draugijai, nes jos skyrių darbai Kauno mieste buvo didžiuliai ir ji įtraukė į savo veiklą skirtingų socialinių sluoksnių moteris (ne tik inteligentes, bet ir darbininkes, tarnaites ar namų šeimininkes). Taip pat straipsnyje analizuojama Lietuvos moterų tarybos, kuri vienijo tik turtingas ponias, veikla. Pagrindinė Moterų tarybos veikla koncentravosi laikinojoje sostinėje Kaune. Taryba kaip stoginė jungianti organizacija vienijo 18 moterų organizacijų. Jų veikla neapsiribojo paskaitų organizavimu ar labdaros “balių–pobūvių” vietos elitui rengimu. Kitą veiklos pusę sudarė aukų rinkimas neturtingoms moterims paremti. Gausios moterų organizacijos ir jų įvairios akcijos ne tik palengvino dalies vargingiausių kauniečių dalią, bet prisidėjo prie miesto kultūrinio gyvenimo.
The 1920s in particular witnessed a rapid growth of women organizations in Lithuania. Especially popular were charitable and self-educational organizations. A noticeable tendency was that women would gather into organizations in order to improve the situation of other people and not their own welfare. They tried to help by consoling and supporting the needy, or, more broadly, by contributing to the cultural life of their country. Despite the orientation towards the others and not to oneself, women engaged in organizational activities also benefited: they practiced expressing their thoughts in public (something rather uncommon up to then), shared information and advice, and by organizing projects learned to be organized and implement their plans. This article discusses the charitable, educational and social activities of women organizations in Kaunas between 1918 and 1940. A special attention is given to the Lithuanian Catholic Women Organization (Lietuvių katalikių moterų draugija) as its branches were active in the everyday life of Kaunas community. The organization involved not only the intelligencia, but also female workers, home servants as well as housewives. Furthermore, the article deals with the activities of the Council of Lithuanian Women (Lietuvos moterų taryba), which almost without exception involved only the elite women. The organization had its headquarters in Kaunas, which was the temporary capital of Lithuania at that time. As a roof organization, it united 18 women organizations. Its contribution to the others was not only by providing diverse lectures and organizing balls for the local elite, but also by gathering money in support of the women in need. Thus, it is shown that numerous women organizations and their different activities not only elevated the life of some of the poorest citizens of Kaunas but also contributed to the cultural life of the town.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31508
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31508
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

48
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.