Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31340
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Janulienė, Aušra;Andriulaitytė, Justina
Title: On English IT field borrowings in modern Russian
Other Title: Anglų kalbos IT srities skoliniai šiuolaikinėje rusų kalboje
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2016, nr. 8, p. 81-100
Date: 2016
Keywords: Anglų kalbos skoliniai;IT terminologija rusų kalba;Leksinis pakeitimas;Leksinis papildymas;Sinonimika;Tekstynų lingvistika;English borrowings;IT terminology in Russian;Lexical replacement;Lexical addition;Synonymy;Corpus linguistics
Abstract: Kalba – atspindys visuomenės, kuri vystosi esant pokyčiams politinėje, ekonominėje bei socialinėje srityse. Dėl šios priežasties kai kurie žodžiai netenka svarbos ir išnyksta, o kiti atsiranda. Nepaisant to, skolinių atsiradimas yra globalus reiškinys. Kai kurios sritys yra atviresnės užsienio kalbų žodžiams, tarp jų ir dinamiškoji IT sfera. Kadangi JAV jau daugelį metų yra technikos srities lyderiai, daugelis IT sąvokas nusakančių žodžių yra paimti iš amerikietiškojo konteksto. Atsiradę priimančioje kalboje, kai kurie skoliniai gali pakeisti savo reikšmę. Tokiu būdu jie išvengia leksinės konkurencijos ir išlieka. Siekiant nustatyti, ar semantiniai pokyčiai įvyko, skolinius ir jų gimtosios kalbos atitikmenis reikia analizuoti pagal žodyno apibrėžimus bei jų kontekstus. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti sinonimų problemas ir anglų kalbos IT srities skolinių (daiktavardžių) rusų kalboje bei jų gimtosios kalbos atitikmenų vartojimo ir reikšmių skirtumus. Atliekant analizę, remiamasi kiekybiniu bei kokybiniu tyrimo metodais. Tikrinant dažnumą ir renkant dažniausiai pasitaikančias skolinių kolokacijas, naudojamas kiekybinis metodas bei tekstynų tyrimas. Pirminių rusų kalbos nacionalinio tekstyno dažnių analizė parodė, kad 21 skolinys yra paplitęs, o 25 atsitiktiniai. Nustatyta, kad daugelis skolinių yra semantiškai susiaurėję. Analizė parodė, kad nei vienas iš jų nesudaro leksinės konkurencijos rusų kalbos leksemoms, nes jie visi yra atsiradę leksinio papildymo, o ne pakeitimo būdu.
Language is a reflection of society, which is developing with alterations in political, economic, and social spheres. As a result, some words lose their importance and fade into obscurity, whereas others come into existence. Despite the fact that the occurrence of borrowings is a global phenomenon, some spheres are more prone to accept foreign words, the dynamic IT field among them. As the USA have been leaders in the technical sphere for many years, the majority of the words describing IT concepts are of the American origin. Having entered the receiving language, some loan words may alter the meaning in order to avoid lexical competition and survive. To establish whether any semantic changes occurred, borrowings and their native counterparts have to be analyzed according to dictionary definitions as well as their contexts. Thus the aim of the present research was to analyze the issues of synonymy as well as the usage and meaning differences of English borrowings (nouns) of the IT field in the Russian language and their native counterparts. In order to perform the analysis, quantitative as well as qualitative research methods were applied. The quantitative method, particularly a corpus-based research, was employed while checking frequency and collecting the most frequent collocates of the loan words. The analysis of raw frequencies in the Russian National Corpus revealed that 21 loan words are widespread, whereas 25 of them are occasional. The majority of the loan words were found to be semantically narrowed. The analysis revealed that not a single one is in lexical competition with native Russian lexemes, since all of them are results of lexical addition rather than replacement.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31340
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.8.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31340
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 8

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

113
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.