Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31339
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Küün, Elvira
Title: Peculiarities of teaching and learning of new immigrant pupils : Estonian case
Other Title: Naujųjų imigrantų moksleivių mokymo ir mokymosi ypatumai : Estijos atvejis
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2016, nr. 8, p. 144-164
Date: 2016
Keywords: Daugiakultūrė klasė;Estų kalba;Imigracija;Kitos kalbos;Mokymo metodai;Multicultural class;Estonian language;Immigration;Other languages;Teaching methods
Abstract: Jau nuo 2004 metų Estija yra Europos Sąjungos narė, todėl labai svarbu išsiaiškinti, kokias kalbas Estijos, kaip ES šalies narės gyventojai, vartoja formaliose ir neformaliose situacijose bei aplinkose. Globalizacijos kontekste tokios temos, kaip imigrantų situacija Estijoje, t. y. jų švietimo poreikiai, lingvistinis ir kultūrinis specifiškumas tampa vis svarbesnės. Be to reikia atkreipti dėmesį į gebėjimą susidoroti su pasikitusia situacija visuomenės ir individo lygmenyje, išlaikant imigrantų kultūrinį tapatumą ir tuo pat metu efektyviai integruojantis į Estijos kultūros erdvę. Šioje situacijoje Estijos švietimo sistema atlieka svarbų vaidmenį. Estijos valstybinė švietimo programa (Nacionalinė programa pagrindinėms mokykloms, 2010; Nacionalinė programa vidurinėms mokykloms, 2010) skatina Estijos kultūros plėtojimą, bendrųjų europinių vertybių puoselėjimą, daugiakultūriškumą bei susipažinimą su pasaulio kultūros ir mokslo pasiekimais. Šiame tyrime pristatome pirminę Estijos patirtį. Tyrimo metodas - nestruktūruotas giluminis interviu su mokytojais ir mokiniais. Tyrimo rezultatai parodė, kad valstybė teikia finansinę paramą atvykusių besimokančių imigrantų integracijai, mokykla siekia užtikrinti sklandžią mokinių adaptaciją. Nors naujų imigrantų akademinis pasirengimas ir kalbos lygis labai skiriasi, bet nauji imigrantai geba susidoroti su lingvistiniais sunkumais ir prisitaiko gan gerai, t. y. išmoksta estų kalbą ir švietimo procese sulaukia bendraamžių bei mokytojų paramos. Vis dėlto etninių mažumų namų kalbos mokymas/is paliktas šeimos atsakomybei.
Estonia has been part of the European Union since 2004. Concerning that, it is very important for Estonia as a Member State of the EU to find out what languages are used by Estonian residents in informal and formal situations and environments (DfEE). In the context of globalisation, the topic of immigrants in Estonia and their educational needs, linguistic and cultural specificities have also gained more and more importance. Apart from that, attention must be paid to the skill of coping with the changed situation at the level of the society and the individual, while maintaining the immigrants’ cultural identity and at the same time integrating them effectively into the Estonian cultural space. An important role in this is played by the education system. The Estonian public education curriculum (National curriculum for basic schools ..., 2010; National curriculum for upper secondary schools ..., 2010) promotes Estonian culture, common European values, multiculturalism and the cultural and scientific achievements of the world. The research at hand reflects Estonia’s first experiences in that field. The research method used was unstructured in-depth interviews. The research results show that the state provides financial support for the education of new immigrant students, the school attempts to ensure a smooth adjustment of the students, although academic performance and the language level of the new immigrants are very different, the new immigrants generally cope linguistically and have mostly adjusted well, i.e. they have learned the Estonian language and have received peer and teacher support in the educational process. However, the instruction of the home language of the ethnic minority is left to the family.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31339
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.8.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31339
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 8

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.