Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30752
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gusevičius, Kęstutis
Title: Ar valstybė, be teisinių apribojimų rinkdama visų jos jurisdikcijoje esančių fizinių asmenų duomenis su tikslu užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams, nepažeistų asmenų teisės į privatų gyvenimą? : I dalis. Terorizmo sąvoka
Other Title: Would the state infringe the right to private life, if without any legal restrictions it collected data on all natural persons within its jurisdiction, in order to prevent terorist attacks? : Part 1. Concept of terrorism
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, nr. 1(12)
Extent: p. 15-50
Date: 2015
Keywords: Terorizmas;Terorizmo sąvoka;Terorizmo nusikaltimo sudėties požymiai;Terrorism;Concept of terrorism;Elements of the crime of terrorism
Abstract: Temos pavadinime iškeltasis klausimas autoriaus nagrinėjamas universaliuoju tarptautiniu, regioniniu Europos Tarybos, Europos Sąjungos ir nacionaliniu Lietuvos lygmenimis. Kadangi tema yra labai plati, jos analizė buvo suskaidyta į dalis ir šiame straipsnyje pateikiama pirmoji iš jų. Ji skirta terorizmo sąvokai. Pastebėtina, kad dabartinė terorizmo sąvoka universaliojoje tarptautinėje teisėje yra labai fragmentiška, t. y. atskiros sutartys terorizmą tiesiogiai ar netiesiogiai apibrėžia tik atitinkamos tarptautinės sutarties taikymo sričiai. Paminėtina, kad universaliuoju tarptautiniu lygmeniu valstybės nesutaria, kokia turėtų būti išsami terorizmo sąvoka, ir tai yra esminė priežastis, dėl kurios išsami universali terorizmo konvencija dar nėra priimta. Tačiau galima pastebėti, kad terorizmui paprastai priskiriamos labai pavojingos veikos, kurioms būdingi tokie alternatyvūs požymiai: nužudymai arba rimti kūno sužalojimai, arba tokios žalos grėsmės sukėlimas, arba didelės turtinės žalos grėsmės, arba reikšmingos žalos aplinkai grėsmės sukėlimas, arba gyventojų bauginimas, arba valstybės, tarptautinės viešosios organizacijos, fizinio ar juridinio asmens, ar jų grupės vertimas atlikti tam tikrus veiksmus ar susilaikyti nuo jų, arba kiti požymiai. Europos Taryba terorizmą apibrėžia darydama nuorodas į universaliąsias „sektorines“ tarptautines sutartis, tačiau kartu tiesiogiai apibrėžia kai kuriuos terorizmo nusikaltimo aspektus. ET vartojamai terorizmo sąvokai būdingi tie patys esminiai bruožai kaip ir universaliosios tarptautinės teisės atveju. ES teisė išsiskiria tuo, kad pateikia bendrą terorizmo nusikaltimo apibrėžimą. Pastebėtina, kad ES vartojamai terorizmo sąvokai būdingi tie patys esminiai terorizmo požymiai kaip ir universaliosios tarptautinės ar ET teisės atveju. [...]
The author examines the question raised in the title of the article on the universal international level, on the regional level of the Coucil of Europe and the European Union and the national level of Lithuania. As the topic is a very broad one, its analysis has been devided into parts and the first of them is presented in this work. Firstly, it is worth mentioning that the present concept of terrorism is very fragmented in the universal international law, i. e. different treaties directly or indirectly provide the definition of terrorism applied just for that certain treaty. On the universal international level, the states do not agree what the comprehensive concept of terrorism should be. And this is the essential reason because of which the comprehensive universal convention on terrorism has not been concluded yet. However, it can be noticed that the concept of terrorism usually encludes very dangerous behaviour the features of which are either murders, or substantial bodily injuries, or the causation of the risk of such harm, or the causation of the substantial harm to the property or to the environment, or the intimidation of the population, or unduly making the state, international public organization, natural or juridical person, or the group of them to perform certain actions or to restrain from doing them, or other features. The Council of Europe defines the concept of terrorism by making references to universal “sectorial” treaties, but it also defines some aspects of the crime of terrorism directly. The concept of terrorism used in the law of the Council of Europe has the same essential features as the concept of this crime in the universal international law. The European Union has chosen a different way, as it provides the general definition of the crime of terrorism. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30752/1/2029-4239_2015_N_1_12.PG_15-48.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30752
https://doi.org/10.7220/2029-4239.12.1.2
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2015, nr. 1(12)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

92
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.