Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/139117
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Marcinkevičiūtė, Lina
Title: Transformation of rural development administrator’s functions
Other Title: Kaimo plėtros administratoriaus funkcijų transformacija
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ; Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2019, vol. 41, no. 2
Extent: p. 237–248
Date: 2019
Keywords: Rural development administrators functions;Rural development policy and management
Abstract: Seniūnijos, tarp jų ir kaimiškosios, yra arčiausiai kiekvieno visuomenės nario poreikių. Tačiau šios institucijos šiuo laikotarpiu patiria didelius iššūkius, nes turėdamos gana ribotą savarankiškumo laipsnį ir ribotos kompetencijos darbuotojus, turi atsakyti už paskirtas funkcijas bei tikslus, nors galėtų atsakyti už daugiau funkcijų būdamos savarankiškesnės, nes yra arčiau žmonių ir labiau suvokia jų poreikius. Galima pastebėti, kad kintantys ir didėjantys šiuolaikinės visuomenės poreikiai skatina nuolatinį mokymąsi ir naujų kompetencijų įgijimą. Dažnai kyla klausimas, kurie dalykai ir kokiu mastu ugdo profesinę kompetenciją, o ypač praktini us jos aspektus. Pastaruosius identifikavus, būtų galima tobulinti mokymosi procesą, gerinti teorinių žinių perteikimo ir praktinių įgūdžių ugdymo ryšius. Šitai padėtų skatinti studijuojančius ar ketinančius studijuoti asmenis analizuoti turimas praktines kompetencijas ir tikslingai pasirinkti mokymo programas. Straipsnyje analizuojama kaimo plėtros administratoriaus funkcijų transformacijos svarba bei veiklos problemos kintančioje aplinkoje. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize ir empiriniais tyrimais, aptariamas kompetencijų turinys, nagrinėjamos transformacijos prielaidos ir poveikis tiek mokymo procesui, tiek darbo aplinkai
Elderships, including rural ones, are the closest to the needs of each member of the society. Yet these organizations are currently facing great challenges. Possessing a relatively limited degree of autonomy and employees of limited competence, elderships have to be responsible for the functions and objectives assigned, although, if they were more autonomous, these organizations could be responsible for more functions, as they are closer to the people and understand their needs better. Notably, the changing and increasing needs of modern society encourage continuous learning and acquisition of new competences. A question is often raised as to which subjects, and to what extent, help one to develop professional competencies, especially their practical aspects. Identifying the latter would make it possible to improve the learning process and the links between the sharing of theoretical knowledge and the development of practical skills. This would help to encourage students or prospective students to examine the practical competences they already have and choose study programmes rationally. The article analyzes the significance of the transformation of rural development administrators’ functions and issues related to their activities in the changing environment. Based on the analysis of scientific sources and empirical research, the article discusses the content of competences, the conditions for transformation and the impact on both the teaching process and the working environment
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/139117/1/ISSN2345-0355_2019_V_41_2.PG_237-248.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/139117
https://doi.org/10.15544/mts.2019.20
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2019, vol. 41, no. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.