Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131899
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Brusokas, Justinas
Title: Dovinės upės taršos poveikis Žuvinto ežerui
Other Title: Impact of Dovinė river pollution on lake Žuvintas
Extent: 47 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Žuvinto ežeras;Lake Žuvintas;Dovinė;River Dovinė;Paviršinio vandens tarša;Surface water pollution;Kalesninkų žuvininkystės tvenkiniai;Kalesninkai fish ponds
Abstract: Darbą sudaro – įvadas, literatūros apžvalga, darbo metodika, darbo rezultatai, išvados ir naudotos literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 47 psl, 6 lentelės, 25 paveikslų. Bibliografinį aprašymą sudaro – 21 šaltinis ir 3 priedai. Baigiamojo darbo tema – Dovinės upės taršos įtaka Žuvinto ežerui. Šiame darbe pateikta Dovinės upės surinktų tyrimų ir skirtingų agentūrų monitoringo duomenų analizė. Uždaviniai – Nustatyti Dovinės upės ir Simno ežero rūgštumą, ORP, TDS. Taip pat biocheminio deguonies suvartojimo per 7 paras, nitratinio azoto ir fosfatinio fosforo koncentracijas Dovinės baseine pavasario sezonu; Įvertinti minėtųjų parametrų ir skendinčiųjų medžiagų nuotekų tarpusavio sąsajas ir kiekio kitimo tendencijas 2010-2020 metų eigoje. Analizė – darbe analizuojami skirtingi vandens kokybės rodikliai, lyginami tarpusavyje, siekiant įvertinti esamą Dovinės upės vandens kokybę pavasario sezonu. Ir įvertinti Dovinės upės taršos kiekio pokytį kelerių metų eigoje. Rezultatai – trumpai apžvelgiami sensoriais nustatyti vandens parametrai: Bendras ištirpusių kietųjų medžiagų kiekis (TDS), oksidacijos-redukcijos potencialas (ORP), vandens rūgštumas (pH), vandenyje ištirpusio deguonies kiekis, apskaičiuojamos BDS7, fosfatinio fosforo PO4-P ir nitratinio azoto NO3-N reikšmės. Atliekami parametrų palyginimai pasitelkiant koreliacijas ir regresinę analizę. Išvados – TDS, ORP galėjo turėti įtakos padidėjęs kritulių kiekis ir nuotėkis. Vidutinis vandens pH yra 7,720. Pavasario sezono metu vandens būklė pagal BDS7 yra geros ir vidutinės kokybės, ~3,30 mg/l ribos. Pusės tirtų vietų vandens kokybė pagal fosfatų kiekį (0,181-0,400 mg/l) buvo bloga. Beveik visose mėginių ėmimo vietose vandens kokybė pagal nitratinį azotą buvo labai gera (<1,30 mg/l). Šiems rodikliams įtakos turėjo balandžio-gegužės mėnesiais iškritęs didesnis kritulių kiekis, kuris paspartino nitratų ir fosfatų išplovimą į upę iš žemės ūkio naudmenų. 2010-2020 laikotarpiu skirtingų vandens parametrų koncentracijos skiriasi, tačiau nepriklausomai nuo metų eigos, nėra taršos mažėjimo tendencijos Dovinės upėje metams bėgant. Į Žuvintą vis dar patenka tarša iš žemės ūkių ir žuvininkystės tvenkinių.
The thesis consists of an introduction, literature review, methodology, results, conclusions and a list of used literature. Thesis involves 47 pages, 6 tables, 25 figures. The bibliographic description consists of - 21 sources and 3 appendices. The topic of the final thesis: The impact of pollution of the river Dovinė on Lake Žuvintas. This thesis presents an analysis of the data on the Dovinė River collected from studies and monitoring data from different agencies. Objectives: To determine values of pH, ORP, TDS of the river Dovinė and Lake Simnas. Also biochemical oxygen uptake over 7 days, nitrate nitrogen and phosphate phosphorus concentrations at the Kalesninkai fishery ponds, on the shore of Lake Simnas and in the village of Ąžuoliniai during the spring season; to assess the correlation between these parameters and the drowning effluents and the trends of the volume of the effluents over the period 2010-2020. Analysis - the work analyses different water quality indicators and compares them with each other to assess the current water quality of the River Dovinė in the spring season and the change in the amount of pollution of the river Dovinė over several years. Results - a brief overview of the water parameters determined by the sensors: total dissolved solids (TDS), oxidation-reduction potential (ORP), water acidity (pH), dissolved oxygen content, calculated values of BOD7, phosphate phosphorus PO4-P and nitrate nitrogen NO3-N. Parameter comparisons are made using correlations and regression analysis. Conclusions - TDS, ORP may have been influenced by increased rainfall and runoff. The average pH of the water is 7,720. The water status in terms of BOD7 in the spring season is good-medium quality, at the ~3.30 mg/l limit. Half of the study sites had poor water quality in terms of phosphate (0.181-0.400 mg/l). Almost all sampling sites had very good water quality for nitrate nitrogen (<1.30 mg/l). These parameters are affected by the increase in rainfall between April and May, which accelerated the leaching of nitrate and phosphate into the river from agricultural areas. According to the EPA data, concentrations of different water parameters vary between 2010 and 2020, but regardless of the time of year, there is no downward trend in pollution in the river Dovinė over the years. Pollution from agriculture and fishery ponds is still affecting lake Žuvintas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131899
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Aplinkotyros katedra
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
justinas_brusokas_bd.pdf1.19 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.