Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131867
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Stankevičius, Pijus
Title: Neries upės vandens kokybės vertinimas ties AB „Achema“ ir Jonavos miestu
Other Title: Neris river water quality assessment at AB Achema and Jonava city
Extent: 41 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Neris;Neris;Achema;Achema;Jonava;Jonava
Abstract: Valstybinis sistemingas Neries upės vandens monitoringas vykdomas jau ilgus metus, jo metu yra stebimas ir vertinamas antropogeninis paviršinio vandens užterštumas siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė būtų išlaikoma kuo geresnė. Stebimi yra fizikiniai-cheminiai, hidromorfologiniai ir biologiniai kokybės elementai. Įmonėms tokioms kaip AB „Achema“ užsiimančioms gamyba yra nustatyti griežti reikalavimai normuojantys jų aplinkos taršą šiomis normomis siekiama sukontroliuoti jų išmetamų teršalų kiekius, kad jie neperžengtų leistinų ribų ir nesukeltų pavojaus tiek jas supančiai gamtai tiek žmonių sveikatai. Šio darbo tikslas yra įvertinti AB „Achema“ ir Jonavos miesto nuotekų poveikį paviršiniam Neries upės vandeniui vertinant vandens pH, biocheminį deguonies suvartojimą, nitratų ir fosfatų koncentracijas bei vandens elektrinį laidumą. Taip pat vertinimas yra atliekamas Danijos upių faunos indekso (DUFI) metodu pagal Friberg'ą. Vertinimo laikotarpis yra nuo 2012 iki 2021 metų gegužės 17 d. Gauti rezultatai rodo, kad AB „Achema“ ir Jonavos miesto nuotekos nesukelia papildomos taršos Neries upės vandeniui ir jame gyvenančiai florai ir faunai. Vertinamų medžiagų koncentracijų augimas Neries upėje žemiau „Achemos“ išleistuvo ir žemiau Jonavos miesto išleistuvų nepastebimas, o medžiagų koncentracijos neviršija didžiausių leistinų normų.
State systematic monitoring of the Neris River water has been carried out for many years, during which anthropogenic surface water pollution is monitored and assessed in order to ensure that the water quality is maintained as well as possible. Physico-chemical, hydromorphological and biological quality elements are monitored. Strict requirements are set for companies such as AB „Achema“, which regulate their environmental pollution, these norms are aimed at controlling their emissions so that they do not exceed the permissible limits and do not endanger both the surrounding nature and human health. The aim of this study is to evaluate the impact of LLC „Achema“ and Jonava city wastewater on the surface water of the Neris River by assessing water pH, biochemical oxygen demand, nitrate and phosphate concentrations and electrical conductivity of water. The assessment is also performed using the Danish River Fauna Index (DUFI) method according to Friberg. The evaluation period is from 2012 to 2021 May 17. The obtained results show that the wastewater of LLC „Achema“ and Jonava does not cause additional pollution to the water of the Neris River and the flora and fauna living in it. The increase of the concentrations of the assessed substances in the Neris River below the „Achema“ outlet and below the outlets of the city of Jonava are not observed, and the concentrations of substances do not exceed the maximum permissible norms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131867
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Aplinkotyros katedra
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
pijus_stankevicius_bd.pdf2.14 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.