Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130020
Type of publication: journal article
Author(s): Bortkevič, Agnesa;Ginevičienė, Valentina;Utkus, Algirdas
Title: PPARA, PPARD ir PPARG genetinių variantų reikšmė aukšto meistriškumo sportininkų fiziniam pajėgumui: sisteminė literatūros apžvalga
Other Title: Impact of PPARA, PPARD and PPARG genetic variants on elite athletic performance: a systematic literature review
Is part of: Sporto mokslas, 2021, nr. 1, p. 53-62
Date: 2021
Keywords: PPAR polimorfizmai;Fizinis pajėgumas;Aukšto meistriškumo sportas;PPARs polymorphisms;Physical performance;Elite athletes status
Abstract: Fizinis pajėgumas yra daugiaveiksnis paveldimas požymis, kuris yra nulemtas daugelio aplinkos arba vidinių veiksnių bei sąveikos tarp jų. Genetiniai veiksniai sudaro 44–68 % fizinio pajėgumo fenotipo kintamumą, todėl genomo ypatybių, būdingų didelio meistriškumo sportininkams, supratimas ypač svarbus sporto teorijai, praktikai ir medicinai. Koordinuotus genų raiškos pokyčius reguliuoja transkripcijos faktoriai, tokie kaip peroksisomų proliferatoriaus aktyvintų receptorių (PPAR) genų šeimos atstovai ir jų koaktyvatoriai. Dėl PPAR genų šeimos reikšmės sportuojančio organizmo adaptacijai, medžiagų apykaitai ir energijos homeostazei bei tyrimų, kurie galėtų apibendrinti esamų naujausių studijų duomenis, stygiaus, buvo suformuluotas šio darbo tikslas – atlikti sisteminę literatūros apžvalgą bei įvertinti, ar PPAR genų šeimos polimorfizmai PPARA rs4253778, PPARD rs2016520, PPARG rs1801282 turi įtakos aukšto meistriškumo sportininkų fiziniam pajėgumui. Mokslinės literatūros sisteminės apžvalgos procedūros buvo vykdomos laikantis PRISMA sisteminės apžvalgos rengimo reikalavimų. Sisteminė kompiuterinė literatūros paieška atlikta „PubMed“ ir „Web of Science“ duomenų bazėse naudojant raktinius žodžius (PPAR, peroxisome proliferator activated receptor, sport, athlete, endurance, sprint, power, sport genomic, polymorphism). Į tyrimą įtraukta 10 elektroniniu formatu publikuotų straipsnių anglų kalba, atrinktų pagal įtraukimo į apžvalgą ir atmetimo kriterijus. Mokslinėse publikacijose autoriai, taikant atvejo ir kontrolės asociacijos tyrimus, analizavo PPARA rs4253778, PPARD rs2016520, PPARG rs1801282 polimorfizmus pagrindinėse sportininkų grupėse: (1) aerobinės ištvermės sporto šakose, (2) jėgos ir greitumo bei (3) mišriose (aerobinio-anaerobinio pajėgumo) sporto grupėse. Keliuose straipsniuose autoriai sportininkus suskirstė pagal elitiškumą ir analizavo genotipų ir alelių dažnių pasiskirtymą tarp elito, subelito ir neelito sportininkų grupių. Didžioji dalis tyrimų atlikta Rusijos, Lenkijos, Izraelio ir Lietuvos mokslininkų. PPARA genas yra vienas pirmųjų nustatytų genų kandidatų, siejamų su fiziniu pajėgumu ir elito sportininko statusu. Atlikus sisteminę literatūros apžvalgą, nustatyta, kad su elito sportininko statusu siejami PPARA (rs4253778) C alelis ir G alelis bei PPARG (rs1801282) Ala alelis. Nustatyta, kad PPARA (rs4253778) C alelis ir PPARG (rs1801282) Ala alelis siejamas su jėgos ir greitumo arba mišriomis sporto grupėmis, PPARA G alelis ir PPARD (rs2016520) C alelis siejami su ištvermės sporto grupėmis, o PPARD (rs2016520) T alelis su mišriomis sporto grupėmis. Tačiau PPARD polimorfizmo reikšmė sportininkų fiziniam pajėgumui yra abejotina dėl mažo publikacijų kiekio, todėl reikalingi papildomi tyrimai su didesne tiriamųjų kohorta. Atlikus sisteminę literatūros apžvalgą buvo nustatyta, kad PPAR genų šeimos polimorfizmai turi įtakos aukšto meistriškumo sportininkų fiziniam pajėgumui. PPARA (rs4253778) ir PPARG (rs1801282) galėtų būti naudojami vertinant galimybes pasiekti elito sportininko statusą. PPARA C alelis ir PPARG Ala alelis galėtų būti žymenys, predisponuojantys aukštiems rezultatams pasiekti greitumo ir jėgos arba komandinių sporto šakų grupėse. PPARA G alelis yra veiksnys, kuris siejamas su aukštų rezultatų pasiekimu ištvermės sporto grupėse.
Sports performance is an enormously complex multifactorial phenomenon, and is determined by numerous intrinsic and extrinsic factors as well as by the interaction between them. Genetic factors account for 44–68% of the variability of physical performance phenotypes, making an understanding of the genomic characteristics of elite athletes particularly important in sports theory, practice, and medicine. The coordinated changes in gene expression of response to training are regulated by transcriptional factors, such as PPARs gene family and their coactivators. Due to the importance of PPARs gene family for athlete’s adaptation, metabolism and energy homeostasis, and the lack of research that could summarize the latest available studies, the aim of this systematic review was to review the literature and determine which PPARs gene family polymorphisms PPARA rs4253778, PPARD rs2016520, PPARG rs1801282 are associated with elite sports performance. The systematic review was performed according to the PRISMA guidelines. The systematic computerized literature search was conducted in PubMed and the Web of Science databases, using a combination of the following search terms: “PPAR, peroxisome proliferator activated receptor, sport, athlete, endurance, sprint, power, sport genomic, polymorphism”. The study included 10 electronically published articles in English, selected according to the listed inclusion and exclusion criteria. In scientific publications, the authors analyzed PPARA rs4253778, PPARD rs2016520, PPARG rs1801282 polymorphisms in the main groups of athletes: (1) aerobic endurance sports, (2) sprint-power and (3) mixed (aerobic-anaerobic capacity) sports groups. In several articles, the authors analyzed the frequency distribution of genotypes and alleles among groups of elite, sub-elite, and non-elite athletes. Most of the research was conducted by scientists from Russia, Poland, Israel and Lithuania. The PPARA gene is one of the first identified gene candidates associated with physical ability and elite athlete status. A systematic review of the literature has shown that PPARA (rs4253778) C allele and G allele, and PPARG (rs1801282) Ala allele are associated with elite athlete status. The PPARA (rs4253778) C allele and PPARG (rs1801282) Ala allele are associated with sprint and power or mixed sports groups, and PPARA (rs4253778) G allele and PPARD (rs2016520) C allele are associated with endurance sports groups, while PPARD T allele is associated with mixed sports groups. But the significance of PPARD polymorphism for the physical performance of elite athletes is questionable, due to the small number of publications, and therefore additional studies with a larger cohort of subjects are needed. A systematic review of the literature showed that PPARs polymorphisms have an impact on the physical performance of elite athletes. PPARA (rs4253778) and PPARG (rs1801282) could be used to assess the chances of achieving elite athlete status. The PPARA C allele and PPARG Alaallele are predisposed to sprint and power or team events. PPARA G alleleis associated with endurance elite athletes status.
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2021.99.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/130020
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2021, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.