Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129818
Type of publication: journal article
Author(s): Frėjutė-Rakauskienė, Monika
Title: Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos
Other Title: Religious organizations of ethnic minority groups in Lithuania: some aspects of ethnic and religious identity and their interaction
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2020, nr. 11(2), p. 31-53
Date: 2020
Keywords: Etninių mažumų grupių religinės organizacijos;Rusai stačiatikiai;Lenkai katalikai;Religinis ir etninis identitetai;Identitetų sąveika;Religious organizations of ethnic minority groups;Polish Catholics;Russian Orthodox;Religious and ethnic identity;Interaction of identities
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojamos etninių mažumų grupių (lenkų ir rusų) religinės organizacijos ir jų veiklos įtaka šių grupių religiniam ir etniniam identitetui. Straipsnio tikslas – atskleisti religinio ir etninio identiteto sąsajas etninių mažumų grupių religinių (katalikų ir stačiatikių ortodoksų) organizacijų veikloje. Straipsnis parašytas vykdant mokslinį projektą „Etnokonfesinis identitetas ir socialinė įtrauktis Lietuvoje po 1990 m.: rusų stačiatikių ir lenkų katalikų atvejai“ ir jame pristatomi pirminiai tyrimo duomenys (14 pusiau struktūruotų interviu) surinkti 2019 m. spalio mėn.–2020 m. kovo mėn. šio projekto metu. Apibendrinus pirminius atliktų interviu duomenis atskleista, kad Vilniuje esančios rusų stačiatikių ir lenkų katalikų religinės organizacijos pagal narystės principus ir veiklos pobūdį orientuotos pirmiausia į religines bendruomenes, tačiau kartu ir į tam tikras etnines grupes (lenkai katalikai ir rusai, įvairių tautybių rusakalbiai arba mišrių šeimų atsTovai – stačiatikiai). Vilniuje esančios rusų stačiatikių ir lenkų katalikų religinės organizacijos turi įtakos formuojant lenkų ir rusų etninių grupių religinį identitetą, nes, viena vertus, buriasi etniškumo pagrindu, kita vertus, siekia išlaikyti svarbius etninškumo elementus – kilmę, kalbą, ryšius su istorine tėvyne. Lenkų ir rusų religinių organizacijų veikla orientuota į religinį švietimą, sielovadą ir socialines veiklas. Analizuojant sąsajas tarp etninio ir religinio identiteto bei organizacijų vaidmenį stiprinant šias sąsajas, tyrimo duomenimis, matyti, kad yra skirtumų tarp lenkų katalikų ir rusų stačiatikių organizacijų. Lenkai organizacijos atstovai katalikų tikėjimą sieja su etniškumu, skirtingai nuo stačiatikių, kurie religinio identiteto nesieja su etniniu identitetu, rusiškumu.
This article aims to show the links between religious and ethnic identity in the activities of Catholic and Orthodox religious organizations. It is based on 14 semi structured interviews conducted within the research project on the ethno-confessional identity of Polish Catholics and Russian Orthodox in Lithuania from October 2019 till March 2020. This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-19-60]. The analysis of the preliminary research data reveals that Polish Catholic and Russian Orthodox religious organizations in Vilnius are oriented primarily to religious communities, but also to certain ethnic groups (Poles in the case of Catholics and Russians, Russian speakers of various nationalities or persons from ethnically diverse (mixed) families - in the case of Orthodox). Analysed religious organizations in Vilnius influence the formation of the religious identity of Polish and Russian ethnic groups, as they seek to maintain important elements of ethnicity, such as origin, language and ties with the kin-state. The activities of Polish and Russian religious organizations focus on religious education, pastoral and social care. Analyzing the links between ethnic and religious identity and the role of organizations in strengthening these links, the analysis showed existing differences. Representatives of the Polish organization associate Catholic faith with their ethnicity, while Orthodox respondents do not associate religious identity with ethnic identity.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/129818
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2020, nr. 11(2)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.