Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129121
Type of publication: journal article
Author(s): Vazne, Zermena
Title: Psychometric properties of the Latvian version of the group environment questionnaire test
Other Title: Grupės aplinkos klausimyno testo latviškosios versijos psichometriniai parametrai
Is part of: Sporto mokslas, 2008, nr. 2, p. 12-16
Date: 2008
Keywords: „Group Environment Questionnaire” test;GEQ validity;Cohesion;Team game sport;GEQ reliability;Testas „Grupės aplinkos klausimynas“ (GEQ);GEQ validumas;GEQ patikimumas;Sutelktumas;Komandinės sporto šakos
Abstract: Aim of this research was Group Environment Questionnaire test credibility and factor structure determination in Latvia. A group of Canadian sports psychologists, A. Carron, L. Brawley and W. Widmeyer, has developed this test to determine cohesion level in team sports – Group Environment Questionnaire, in accordance with cohesion conceptual model. Results of researches prove that GEQ practical appliance is useful in sports science. Taking into account theoretical literature analysis and results obtained in practical researches, it can be concluded that further team cohesion research will improve development of Latvian athletes’ psychological training. The research was carried out from the beginning of year 2004 to the end of year 2006 (n=394). Different team sports athletes were analysed in order to determine psychometric properties, they were aged 18−23. Methods of this research: GEQ test, mathematical statistics. GEQ−18 by Canadian sports psychologists Widmeyer, Brawley, Carron translated test version was used. The Group Environment Questionnaire consists of 18 items: 4 items about Individual Attraction to Group − at the Task level, five items about Individual Attraction to Group − at the Social level, five items about Group Integration − at the Task level, four items − Group Integration at the Social level. For mathematical statistics, SPSS programme have been employed for the GEQ psychometric parameters’ determination. [...]
Tyrimo tikslas – patikrinti ir nustatyti „Grupės aplinkos klausimyno“ (Group Environment Questionnaire, GEQ) patikimumą ir faktorinę struktūrą Latvijoje. Kanados sporto psichologai A. Carron, L. Brawley ir W. Widmeyer, remdamiesi sutelktumo koncepciniu modeliu, parengė testą sutelktumo lygiui komandinėse sporto šakose įvertinti – „Grupės aplinkos klausimyną“ (GEQ). Tyrimų rezultatai patvirtina, kad praktinis GEQ taikymas naudingas sporto mokslui. Atsižvelgiant į teorinę literatūros analizę ir rezultatus bei atliktus praktinius tyrimus, galima teigti, kad tolesni komandos sutelktumo tyrimai pagerins Latvijos sportininkų psichologinį rengimą. Tyrimas buvo atliekamas nuo 2004 m. pradžios iki 2006 m. pabaigos (n = 394). Buvo tiriami 18–23-ejų metų amžiaus skirtingų komandinių sporto šakų atstovai. Taikyti tokie tyrimų metodai: GEQ testas, matematinė statistinė analizė. Naudota į latvių kalbą versta Kanados sporto psichologų GEQ-18 testo versija. GEQ sudaro 18 punktų: 4 susiję su individo trauka prie grupės (užduočių lygis), 5 – su individualia trauka prie grupės socialiniu lygiu, 5 – su grupės integracija (užduočių lygis), 4 – su grupės integracija (socialinis lygis). Matematinė statistika – SPSS programa GEQ psichometriniams parametrams įvertinti. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129121
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2008, Nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.