Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126077
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Keršys, Gediminas
Title: Dievo Žodžio aktualumo pastoracinės perspektyvos po II Vatikano susirinkimo
Other Title: Pastoral perspectives of God‘s Word relevance after Vatican council II
Extent: 98 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: Šventasis Raštas;pastoracija;Lectio Divina;katechezė;pakrikštytojų reevangelizacija;the Bible;pastoral;Lectio Divina;catechesis;re-evangelization of the baptized
Abstract: Darbe pateikiama Bažnyčios Magisteriumo mokyme išsamiai ir visapusiškai išryškinamas Dievo Žodžio aktualumas įvairiose žmogaus gyvenimo plotmėse: socialinėje, politinėje, kultūrinėje, moralinėje ir dvasinėje. Atsižvelgiant į laiko ženklus, stengiamasi Šventąjį Raštą pritaikyti arba įkultūrinti dabartyje. Žmogui reikia išeities tašku turėti Dievo žodį, kuris apmąstomas protu, nes tikinčiojo protas pasitelkia refleksijos galias tiesos paieškoms, kurios veda nuo Dievo žodžio prie geresnio jo supratimo. Įkultūrinimo pagrindas yra tikėjimo įsitikinimas, jog Dievo žodis peržengia kultūras, kuriomis jis buvo išreikštas, ir pasižymi gebėjimu sklisti kitose kultūrose taip, kad galėtų pasiekti visus žmones jų gyvenamoje kultūrinėje aplinkoje. Dievo Žodis tampa aukščiausiu įstatymu ir moraliniu imperatyvu, kuriuo krikščionys yra kviečiami vadovautis socialinių santykių lygmenyje siekiant galutinio tikslo – amžinojo gyvenimo Dangaus karalystėje. Bažnyčios misija yra skelbti Dievo žodį ir per tai parodyti Dievo planą istorijoje, kurioje Dievas veikia regimai, kad žmogus atsiverstų ir sektų Jėzų Kristų. Bažnyčia, kaip didžiausia Bendruomenė, kurioje skaitomas Dievo žodis, nėra pačių žmonių suorganizuotas suėjimas, bet ji yra Šventojoje Dvasioje Kristaus sušaukta Dievo tauta. Dvasiniam augimui tikinčiųjų gyvenime yra pateikiamos pastoracinės Dievo Žodžio pritaikymo praktikos ir galimybės: tai Lectio Divina, katechezė, homiletika, pakrikštytųjų reevangelizacija, pastoracija jaunimo grupėse, šeimose, Šventojo Rašto studijų grupelės, akademinėje sielovadoje ir t.t. Didžiausias ir svarbiausias Bažnyčios pastoracijos uždavinys šiandien – kviesti žmones į naują susitikimą su Jėzumi Kristumi, taip pat tapti Kristaus Gerosios Naujienos nešėjais pasinaudojant esamomis ir naujomis pastoracinėmis galimybėmis.
The paper presents the teaching of the Magisterium of the Church in full detail and highlights the relevance of the Word of God in various realms of human life: social, political, cultural and moral. Given the signs of the times, the paper seeks to adapt the Holy Scriptures or its inculturation in the present. The man needs to have the word of God as a starting point, which must be perceived in minds because the mind of the believer uses the reflection power to search for the truth, which leads from the word of God to a better understanding of it. The basis of inculturation is the certainty of faith that God’s word transcends cultures in which it has been expressed, and has the ability to spread in other cultures so as to reach all the people in their local cultural environments. The Word of God is the highest law, and a moral imperative to which Christians are called to follow in the level of social relationships seeking the ultimate goal of eternal life in the Kingdom of Heaven. The mission of the Church is to present the word of God and by this way show God’s divine plan in the history in which God acts in the visible way as a result of the repentance of the person and his following of Jesus Christ. The Church, as the largest Community in which the word of God is always being read, the Church is not the congregation organized of the people themselves, but it is the people convened by God in the Holy Spirit of Jesus Christ. For the spiritual growth of believers the practices and opportunities of the Word of God in pastoral adaptation are presented such as Lectio Divina, catechesis, homiletics, re-evangelization of the baptized, the pastoral care of youth groups, families and Bible study groups, academic and pastoral care, etc. The largest and the most important task of the pastoral care of the Church today is to invite all the people to a new meeting with Jesus Christ and become bearers of the Good News by using now existing and new pastoral opportunities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126077
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

176
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.