Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126067
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kačenauskaitė, Viktorija
Title: Socialinio darbuotojo veikla dirbant su rizikos grupės paaugliais
Other Title: Social educator’s activities and work with teenagers, who belongs to risk group.
Extent: 79 p.
Date: 3-Dec-2007
Keywords: socialinis darbuotojas;paaugliai;prevencija;social worker;teenagers;prevention
Abstract: Santrauka Socialinio darbuotojo veikla dirbant su rizikos grupės paaugliais Mokyklos nelankantys vaikai yra priskiriami ,,rizikos grupei”. Šiems vaikams reikalingas išskirtinis dėmesys, kadangi yra ,,neatsparūs” socialinės rizikos veiksniams, tad pagrindinis darbas su ,,rizikos grupės” paaugliais tenka socialiniam darbuotojui. Socialinis darbuotojas dirbdamas su šiais paaugliais susiduria su daugeliu priežasčių dėl kurių ,,rizikos grupės” nelanko mokyklos arba ,,bėga” iš pamokų, todėl tikslinga išsiaiškinti dėl kokių priežasčių ,,rizikos grupės” paaugliai nelanko mokyklos, kokią įtaką tyčinis pamokų praleidinėjimas turi šių paauglių elgsenai. Remiantis socialinio pedagogo pareigine instrukcija, kurioje nurodoma, kad mokyklose gali dirbti ir socialiniai darbuotojai, šiame darbe labiau analizuosime būtent socialinio pedagogo darbą su mokyklos nelankančiais ,,rizikos grupės” mokiniais. Taigi darbo tikslas - atskleisti 14-17 metų rizikos grupės paauglių interesų ir motyvacijos sąsajas ir nustatyti prevencijos poreikį šiame kontekste. Tyrimas atskleidė kad kuo daugiau paauglys patiria neigiamos draugų įtakos, tuo labiau jis linkęs savo laisvalaikį praleisti lauke, būdamas su draugais, mažiau domėtis mokslais, blogiau elgtis pamokos metu bei susidurti su policijos pareigūnais nei paaugliai, kurie patiria mažesnę neigiamą draugų įtaką. Taip pat nustatyta, kad didžioji dalis socialinių pedagogų dirba prevencinį darbą su mokyklos nelankančiais ,,rizikos grupės” mokiniais. Šio darbo metu jie naudoja įvairius darbo metodus: vieni sudaro sutartis tarp mokinio ir jo tėvų, kiti kas mėnesį tikrina mokinių lankomumą. Vykdant pamokų lankomumo prevenciją, bendradarbiaujama su policijos pareigūnais bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba (VTAT). Tyrimo metu pastebėta, kad prevencinė veikla su mokyklos nelankančiais mokiniais yra naudinga. Darbas aktualus tuo, kad parodė, jog neigiama draugų įtaka siejasi su ,,rizikos grupės” paauglių motyvacija (elgesiu ir susidomėjimu pamokoje), tačiau vis dėl to labiau jų elgsenai įtakos turi santykiai su tėvais, bei atskleisti socialinių pedagogų naudojami prevencinės veiklos metodai, dirbant su mokyklos nelankančiais ,,rizikos grupės” mokiniais .
Summary Social educator’s activities and work with teenagers, who belongs to “risk group” If teenagers do not attend the school, they are assigned to the “risk group”. The special attention is required to work with those teenagers, because they are “not resistant” in the social environment and that is main work for the social educator. During that work, this is handling by social educator, many different reasons shows up why teenagers do not attend the school or skip the lessons. And those reasons are very important to understand what kind of influence has this kind of behavior for teenagers moral. According to social educator official position instructions, social educators could have the job in the traditional school and because of that this work will mainly analyze social educator’s work with “risk group” teenagers. In others words, the main task of this work is to discover 14-17 years teenagers interests and motivations links and estimate and prevention demands in that contexts. The analysis showdown that more negative influence the teenagers get from friends, more they are ready to spend theirs free time outside with friends, less care about lessons and school, more negative behavior during lessons, the chance to face with police is higher than teenagers who have less negative influence from friends. It is already clear, that main party of social educators works prevention work with “risk group” teenagers. They are using different methods in theirs work: ones make contracts between learner and parents, others periodically make inspection of school attending. If school attending prevention is going on, cooperation with police and Child rights protection service is executing. There is the estimation, which was made during analysis time, those prevention actions are very useful. The actuality of this work is, that shows negative friends behavior is reliant to “risk group” teenagers’ motivation (behavior and motivation during the lesson), however the main reason which have influence on the behavior is relation with parents. This work also shows different methods, which are using social educators during theirs work with “risk group” teenagers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126067
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

50
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.