Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126032
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žičkuvienė, Loreta
Title: Problemų sprendimo proceso iššūkiai dirbant su socialinės rizikos šeimomis
Other Title: Problem-solving process the challenges in working with families at social risk
Extent: 85 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: sprendimas;socialinis darbuotojas;socialinės rizikos šeima;solution;social worker;social risk families
Abstract: Socialiniu darbu siekiama darnos tarp žmogaus ir visuomenės, rūpinamasi asmens socialine gerove bei pokyčiais visuomenėje. Socialinio darbo profesinė veikla yra kompleksiškas procesas, kuriamas socialinių darbuotojų ir klientų intensyviai kintančiomis aplinkos sąlygomis. Iš esmės socialiniai darbuotojai siekia skatinti žmonių gerovę ir padeda jiems pasirūpinti savimi ir kitais. Socialinio darbuotojų klientai - socialinės rizikos šeimos, tai yra tokios šeimos, kurios neatitinka visuomenės nustatytų normų, patiria sunkumų, kurių nepajėgia pačios išspręsti. Sprendimų priėmimas – yra viena iš aktualiausių, tačiau kartu ir sudėtingiausių socialinio darbuotojo veiklos, kuria siekiama socialinės rizikos šeimai gražinti galimybę tobulinti socialinį funkcionavimą, skatinti emocinį bendravimą, kurti naujas palankias ekonomines ir psichologines sąlygas šeimoje, elementų (Klokmanienė, 2008). Tyrimo objektas – problemų sprendimo proceso iššūkiai socialinio darbuotojo ir socialinės rizikos šeimų bendradarbiavime. Tyrimo tikslas - išanalizuoti problemų sprendimo procese iškylančius sunkumus, socialiniams darbuotojams dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad visais atvejais sprendimų priėmimo procesas darbe su socialinės rizikos šeimomis prasideda nuo: artimo, pasitikėjimu grįsto socialinio darbuotojo ir kliento kontakto užmezgimo, problemos sprendimo būdų paieškos; įsitvirtina tuomet, kai klientas aktyviai įsitraukia į savo paties problemų sprendimą; vystosi, kuomet socialinis darbuotojas pasitelkdamas turimas kompetencijas ir žinias įgyvendina pasirinktas iniciatyvas; ir baigiasi pasiektų rezultatų įgyvendinimu. Analizuojant interviu su socialinės rizikos šeimų grupei priskiriamais asmenimis atskleista, jog pagrindinės priežastys, privertusios šeimas kreiptis į socialinę darbuotoją yra nežinojimas nuo ko pradėti spręsti iškilusias problemas, pinigų stygius, socialinių įgūdžių trūkumas, asmenų nepasitikėjimas savo jėgomis (bejėgiškumo jausmas). Klientai buvo skatinami aktyviai spręsti savo problemas, tačiau savarankiškumas jų – nedidelis, didžiausią indėlį problemų sprendimo procese įneša socialiniai darbuotojai. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, jog darbo su klientais metu socialiniai darbuotojai greitai ir tinkamai užmezga kontaktą, racionaliai priima sprendimus ir pasiektais rezultatais patenkinti socialiniai darbuotojai ir jų klientai.
Social work seeks harmony between man and society, personal care and social welfare changes in society. Professional social work activity is a complex process that social workers and clients intensively changing environmental conditions. In general social workers to promote human well-being and helps them to take care of themselves and others. Some social workers 'clients' families at risk, it is the families that do not meet the norms of society, difficulties which are unable to settle. Decision-making - is one of the most important, but also complex social worker's activities aimed at social risk families to return to improve social functioning, promote emotional interaction, create a favorable economic and psychological conditions of the family element (Klokmanienė, 2008). The research subject – challenges of problem-solving process in collaboration between social worker and families in social risk. The aim - to analyze the emerging challenges in problem-solving within the work of social workers with the families in social risk. The results showed that in all cases the decision-making process in dealing with social risk families begins with: close, trust-based social worker and client contact, networking, problem solving patterns, become established when the client is actively involved in their own problems, develops when the social worker through the available skills and knowledge in implementing selected initiatives, and end results achieved by the implementation. The analysis of interviews with the families of social risk persons belonging to the group revealed that the main reasons forcing families to turn to the social worker is not knowing where to begin to address the problems, lack of money, lack of social skills, people distrust their own (helplessness). Clients were encouraged to solve their problems, but their independence - a small, the largest contribution to problem-solving process brings social workers. The results suggest that working with clients during the social workers to quickly establish contact and proper, rational decisions and results to meet social workers and their clients.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126032
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.