Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125900
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kutylo, Monika Elwira
Supervisor: Drunga, Mykolas Jurgis
Title: Lenkijos žiniasklaidos pranešimai ir internautų komentarai apie 2010 m. katastrofą Smolenske: klausimai ir požiūriai
Other Title: Polish Media News and Internet Users' Comments on the 2010 Disaster in Smolensk: Debates and Perspectives
Extent: 50 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: katastrofa;Smolenskas;prezidentas;disaster;Smolensk;president
Abstract: Darbe siekiama apžvelgti Lenkijos žiniasklaidos pranešimus ir internautų komentarus apie 2010 metų katastrofą Smolenske. Stengtasi atskleisti kokius požiūrius ir klausimus jie suformavo. Darbų apie Smolensko katastrofą sukurta keliolika, tačiau yra atliktas tik vienas darbas, kurio tyrimo pagrindu buvo pranešimai ir visuomenės reakcijos. Darbo objektas: Lenkijos žiniasklaidos pranešimai apie 2010 m. katastrofą Smolenske. Darbo tikslas - peržiūrėjus Lenkijos žiniasklaidos pranešimus, susijusius su 2010 metų balandžio 10 d. įvykusią prezidentinio lėktuvo katastrofą Smolenske, išsiaiškinti, kaip žiniasklaida informavo apie įvykusią katastrofą. Vėliau išnagrinėti kokį poveikį visuomenei turėjo minimi pranešimai, t.y., kokius klausimus ir požiūrius apie katastrofą jie suformavo. Darbo aktualumo garantuoja vis neišaiškintos katastrofos priežastys ir klausimai. Darbą sudaro keturi skyriai. Pirmame analizuojami psichologiniai katastrofų aspektai, antrame apžvelgiamos nelaimės nuojautos prieš įvykstant katastrofai, trečiame skyriuje analizuojami straipsniai ką tik katastrofai įvykus, ketvirtame skyriuje apžvelgiami straipsniai kiek aprimus situacijai, o penktame nagrinėjamas visuomenės požiūris į nuolatinį pranešimų apie katastrofą egzistavimą žiniasklaidoje. Darbas analitinis, aprašomasis, lyginamasis. Atlikti duomenys padėjo atskleisti iškelta tikslą. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pranešimai apie Smolenską sukėlė daugelį emocijų – tiek neigiamų, tiek teigiamų. Pirmieji pranešimai, dar prieš katastrofai įvykus atskleidė trūkumus kurie turėjo įtakos šiam nelaimingam atsitikimui. Jie suformavo požiūrį, kad dėl atsitikusios nelaimės kalti rusai ir Lenkijos valdžia. Pranešimai tik katastrofai įvykus sukėlė ašaras, skausmą, supratimo, vieningumo jausmą. Pastebėta, kad nors labai trumpam buvo pamiršta apie pykčius. Skyrius apie pranešimus, kiek aprimus katastrofai atskleidė, kaip labai visuomenė pasidalijo ieškodama katastrofos priežasčių. Pranešimai suformavo daugelį katastrofos priežasčių ir sukėlė nemažai klausimų. Paskutinis skyrius atskleidė visuomenės pasipiktinimą medijų atžvilgiu. Paaiškėjo, kad visuomene nebenori nieko girdėti apie Smolenską.
This work will review Polish new source announcements and internet commentaries about the catastrophe in Smolensk in 2010. It will reveal the opinions and questions that resulted after the event. There are several works regarding the catastrophe in Smolensk, however only one of them focuses on the public’s reaction as well as the announcements that were made. Work's objective: Polish new source announcements about the catastrophe in Smolensk in 2010. Work’s purpose: a review of the Polish new source announcements relating to the presidential plane catastrophe on April 10th, 2010 in Smolensk and how the news informed the public about this event. Then, to analyze the impact on the public that these announcements had, that is what questions and opinions arose. The work’s topicality guarantees a still unclear cause of the catastrophe and questions related to it. There are five parts to this work. The first analyzes the psychological aspects of the catastrophe, the second a review of the tragedies presentment before the catastrophe, the third an analysis of articles just after the catastrophe, the fourth an examination of the articles post the catastrophe, and the fifth an investigation of the public’s reaction to the announcements in news sources. The work is analytic, descriptive, and comparative. The material helped to reveal the intended objective. After completion of the investigation, it became clear that the announcements made regarding the catastrophe in Smolensk provoked many emotions, both positive and negative. The first announcements just prior to the catastrophe revealed shortfalls which had an impact on this unfortunate event. They formed an angle, that the Russians and Polish government were to be blamed. The announcements just after the catastrophe took place generated tears, hurt, understanding, and loneliness. It was noted, that the anger was temporarily forgotten. The work’s parts regarding the announcements after the catastrophe revealed how the public shared in the search to discover the cause of this event. The announcements created several opinions as to who was at fault as well as several questions. The last part exposes the public’s resentmen. It then became evident, that the public no longer wanted to hear about Smolensk.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125900
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.