Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBunevičienė, Inesa-
dc.contributor.authorRačkytė, Raimonda-
dc.date.accessioned2020-12-23T02:35:54Z-
dc.date.available2020-12-23T02:35:54Z-
dc.date.issued2016-01-14-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/125877-
dc.description.abstractSveikata yra vienas iš svarbiausių dalykų kiekvieno žmogaus gyvenime ir tai, kokia sveikata pasižymi asmuo, labai daug lemia tai, kaip jis gauna, supranta, vertina ir pasinaudoja sveikatos informacija. Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų, interneto technologinių savybių pasikeitė informacijos vartojimo įpročiai ir apskritai komunikaciniai procesai. Jaunimui internetas, kuriame gausu įvairaus turinio ir kokybės informacijos, tapo nepakeičiamu informacijos apie sveikatą šaltiniu. Tokiu atveju ypač svarbu, kad žmogus racionaliai mąstytų, kritiškai pažvelgtų į internete publikuojamą sveikatos informaciją ir skirtų pakankamai dėmesio šiai informacijai apdoroti. Tyrimai rodo, kad patys jaunuoliai savo įgūdžius apdoroti internetu gautą informaciją vertina labai palankiai, tačiau paaiškėja, kad vis dėlto jiems yra sunku surasti ir suprasti tinkamą sveikatos informaciją internetinėje aplinkoje. Atsižvelgiant į minėtus reiškinius ir neaptikus kitų tyrimų, kurie analizuotų Lietuvos jaunimo, t. y. 14–29 m. amžiaus žmonių, atvejį, šis magistro baigiamasis darbas padės išsiaiškinti, kaip jaunimas valdo internetu gautą sveikatos informaciją. Darbe analizuojami tiek gebėjimai dirbti su naujosiomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, tiek gebėjimai rasti, vertinti, kitaip apdoroti ir valdyti sveikatos informaciją. Šio darbo tyrimo objektas − Lietuvos jaunimo gebėjimas valdyti internetu gautą sveikatos informaciją. Pagrindinis darbo tikslas − ištirti jaunų Lietuvos žmonių įpročius ir gebėjimus ieškoti, vertinti ir panaudoti internetu gautą sveikatos informaciją. Šis atvejo tyrimas įrodė, kad daugumai jaunuolių rasta informacija internete kelia abejonių, tačiau šiai žmonių grupei tai yra pagrindinis sveikatos informacijos šaltinis ir jaunuoliai linkę kritiškai vertinti sveikatos informaciją. Pasitelkus kiekybinio tyrimo metodą anketinės apklausos internetu būdu išsiaiškinta, kad Lietuvos jaunimas savo gebėjimus apdoroti internetu gautą informaciją vertina gerai, tačiau pusė respondentų nežinojo, kas yra informacinis raštingumas. Vidutiniškai vienas tyrimo dalyvis naudojasi 2 sveikatos informacijos šaltiniais. Ištirta, kad pagrindinės sveikatos informacijos problemos internete, su kuriomis susiduria jaunuoliai, yra neišsami, nesusisteminta, nekokybiška informacija. Svarbiausi veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama vertinant sveikatos informaciją, yra jos tikrinimas keliuose internetiniuose šaltiniuose, informacijos naujumas / atnaujinimas, svetainės vertinimas ir publikacijos autorius. Nustatyta, kad internetu gauta sveikatos informacija daro įtaką jaunuolių elgesiui sveikatos atžvilgiu ir jie pasižymi funkcinio ir interaktyvaus sveikatos raštingumo lygmenų požymiais.lt
dc.description.abstractHealth is one of the most important things in each person’s life, and what health a person has it mostly depends on receiving, perceiving, assessing and using health information. Thanks to information and communication technologies and the features of the Internet technologies, the habits of using information and communicative processes in general have changed. The Internet, which has lots of various content and quality’s information, has become an irreplaceable source of information about health for the youth. In this case, it is particularly important that a person would think rationally, would scan critically trough the health information published on the Internet and would give enough attention to proceeding of the information. The research has showed that youngsters themselves are assessing their skills to proceed the information received on the Internet highly approvingly, however, it is emerged that it is still difficult for them to find and perceive appropriate health information in the Internet environment. Considering above-mentioned things and not finding other researches, which would analyse the case of Lithuanian youth, that is to say 14–29 aged people; this Master Thesis Work would help to clarify, how the youth manage the health information received on the Internet, assessing both their abilities to work with the most modern information communication technologies and their abilities to find, assess, differently proceed and manage health information. The subject of research is the ability of Lithuanian youth to manage the health information received on the Internet. The main aim of the work is to explore habits of Lithuanian young people and their abilities of finding, assessing and applying the health information received on the Internet. The research of this case has proved that the information found on the Internet raises doubts for the majority of young people, however, this is the main source of health information for this group of people and youngsters are tend to assess health information critically. Having applied the quantitative research method, and having used the questionnaire poll on the Internet, it has been clarified that Lithuanian youth their abilities to proceed the information received on the Internet has assessed well, however, a half of the respondents have not known what the information literacy is. On the average, one participant of the research uses 2 sources of health information. It has been revealed that the main problems of health information on the Internet, which young people encounter, is the information, which is not full and particular, not systemized and not good quality. The main factors to consider assessing health information are its verification in a few resources of the Internet, novelty/updating of information, evaluation of a website and an author of the publication. It has been defined that the information received on the Internet influences behaviour of young people with regard to health and they have features of functional and interactive health literacy levels.en
dc.description.sponsorshipPolitikos mokslų ir diplomatijos fakult.lt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent76 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectSveikatos informacijos valdymaslt
dc.subjectLietuvos jaunimaslt
dc.subjectsveikatos raštingumaslt
dc.subjectinformacinis raštingumas.lt
dc.subjectHealth information managementen
dc.subjectLithuanian Youthen
dc.subjecthealth literacyen
dc.subjectinformation literacy.en
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleSveikatos informacijos valdymas informacinėje visuomenėje: Lietuvos jaunimo atvejislt
dc.title.alternativeManagement of Health Information in Information Society: the Case of Lithuanian Youthen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešosios komunikacijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.